Fen ve Anadolu Lisesi Öğretmen Seçme Sınavı Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine atanmak isteyen öğretmenler için bir sınav yapacağını ve bu sınava başvuru şartlarının yer aldığı bir kılavuz yayımladı. İşte Milli eğitim bakanlığının Anadolu liselerine geçiş sınavı kılavu:

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ,

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE

HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSELERİ

ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI

e-KILAVUZU

ANKARA / 2012

 

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Sistem Sınav

Yönergesi hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel

Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair

Yönetmelik hükümleri ve 2012/… Numaralı Protokol hükümlerine göre hazırlanmıştır.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

SINAV ÜCRETİNİN

YATIRILMASI

SINAV

BAŞVURULARININ

ALINMASI

SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SONUÇ İLANI

13–27 Şubat 2012

13-27 Şubat 2012

01 Mart 2012

10 Mart 2012 26 Mart 2012

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon:

insan Kaynakları Genel Müdürlüğü

(0312) 413 12 37

(0312) 413 15 54

(0312) 413 15 53

int. Adr.: http://ikgm.meb.gov.tr

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon:

MEB iletişim Merkezi “Alo 147 ”

int. Adr.: http://www.meb.gov.tr

BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞI

Başvuru işlemleri için:

Fax: (0312) 417 50 09

int. Adr.: http://www.meb.gov.tr

DİKKAT: Bu Kılavuz’da yer alan kurallar, Kılavuz’un yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim

Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik esaslarına göre, 10 Mart 2012 Cumartesi günü, saat 10.00’da 81 il merkezinde sınav yapılacaktır.

Merkezî sistem sınavı Almanca, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fizik, Fransızca, İ.H.L. Meslek Dersleri, İngilizce, Kimya/Kimya Teknolojisi, Matematik, Müzik, Psikoloji, Rehber Öğretmen, Görsel Sanatlar/Resim, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanlarında yapılacaktır.

-Adaylar kadrolu olarak görev yaptıkları ilde sınava gireceklerdir.

Sınavı kazanan adaylardan, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenliklerine atanmak isteyenler, seçme sınavından sonra uygulama/beceri/yorumlama yeteneği ile tutum ve davranışları bakımından valiliklerce oluşturulacak komisyonca uygulama sınavına alınacaktır. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme

Sınavı’na ait başvuru işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğünce

atama işlemleri ise valiliklerce gerçekleştirilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki

Anadolu Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavı’na başvuracak adaylarda; aylıksız izinler hariç olmak üzere 10 Mart 2012 tarihine göre (3) yıl hizmeti olmak koşulu yanında; ilgili

Yönetmelik’in 8’inci maddesinde belirtilen;

a. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına

göre alanı atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak.

b. Alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak.

3. BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

 a.Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’na, başvuracak adaylar, 80 (seksen) TL KDV dâhil sınav ücretini 13-27 şubat 2012 tarihleri arasında T.C.

Ziraat Bankası BeĢevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk

Bankası Küçükesat ġubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla

yatıracaklardır.

b. Banka dekontunda; adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı

bulunacaktır.

c. Bankaya sınav ücreti yatırılmayan adaylar için başvuru ekranı açılmayacaktır.

d. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden internet bankacılığı veya EFT

yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

4. ÖZÜRLÜ ADAYLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenerek adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmî olarak iĢlenmiĢ olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesini, bir nüshasını da posta yolu ile YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına Sınav Uygulama Takvimi’nde belirtilen sınava girecek aday listelerinin teslimi tarihine kadar göndermesini sağlamak. Bu tarihten sonra YEĞİTEK’e ulaĢan belgeler dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURU İŞLEMLERi

5.1. Adayın Yapacağı İşlemler:

a. Sınav ücretini 13-27 ġubat 2012 tarihleri arasında bankaya yatırmak.

b. Sınav başvurusunu http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapmak.

c. Başvuru için MEBBİS modülündeki adaya ait bilgilerde hata varsa düzeltmek. Sistemde fotoğrafı olmayan adayların başvuru işlemleri gerçekleştirilmeyeceği için fotoğrafını sisteme uygun formatta işletmek.

d. Aday, başvurusunu yaptıktan sonra bağlı bulunduğu kurum/birim yöneticilerine elektronik onaylama işlemini yaptırmak.

5.2. Kurum/Birim Yöneticilerinin Yapacağı İşlemler:

a. BaĢvuru yapan adayın bilgilerinin doğruluğunu sistemden fotoğrafı ile birlikte kontrol

etmek.

b. Adaya ait bilgilerin doğruluğu hâlinde sistemde elektronik olarak onaylamak.

5.3 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a. BaĢvuru yapan adayın bilgilerinin doğruluğunu sistemden fotoğrafı ile birlikte kontrol

etmek.

b. Adaya ait bilgilerin doğruluğu halinde sistemde elektronik olarak onaylamak.

5.4 Onay Süreci ve Takibi

a. Başvuruda bulunan öğretmenler; eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince başvurularının onaylanıp onaylanmadığını http://www.meb.gov.tr adresinden takip edebilecektir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

b. Onay işlemleri, bekletilmeden aynı gün içerisinde gerçekleĢtirilecektir.

6. SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. 01 Mart 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanan “fotoğraflı sınav giriş belgesi” aday tarafından alınacaktır, bağlı bulunduğu eğitim kurumu/birimi tarafından onaylatılacaktır.

b. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

c. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriĢ belgesinde yer alan; sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiĢtirilebilecektir.

d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden adaylar, belgenin yenisini

http://www.meb.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru işlemleri belirtilen sürede gerçekleşmemiş ve/veya elektronik ortamda adayın bağlı bulunduğu eğitim kurumu/ birimi tarafından onaylanmamışsa,

b. Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

c. Adayın başvuru şartlarından birini taşımadığı tespit edilmişse,

d. “e-Başvuru Formu”nun çeĢitli kısımlarına yazılan kimlik bilgilerinde bir eksiklik, hata veya çelişki varsa,

e. Aday sınav ücretini belirtilen bankalardan birine zamanında yatırmamışsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8. SINAV UYGULAMASI

a. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’na girecek olan adayların sınavı 81 il merkezinde 10 Mart 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp tek oturum olarak yapılacak ve 110 (yüz on) dakika sürecektir.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Yanlarında iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

c. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

d. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında hiçbir yazılı/basılı materyalle hesaplama ve iletiĢim fonksiyonu olan aygıtın (cep telefonu dâhil) bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. (Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunması tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için sınavı geçersiz sayılacaktır.).

e. Adaylar, Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nin 23. maddesi gereği; “16/7/1982 tarihli ve

8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik’e uygun kıyafetle sınava geleceklerdir.”

f. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gereğinde adayın yerini değiĢtirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

g. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

h. Sınav baĢladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır.

i. Salon görevlileri, adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

j. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

k. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

m. Soru kitapçığının (A) ve (B) olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, (A) kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün (A) yuvarlağını, (B) kitapçığını kullanıyorsa (B) yuvarlağını işaretleyecektir.

n. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

o. Sınavda %20 Türkçe, %15 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, %15 Öğretmenlik Meslek Bilgisi, %50 Özel Alan Bilgisi sorusu sorulacaktır.

p. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

r. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

s. Sınavda cevap kâğıdının baĢkaları tarafından görülmesi hâlinde kopya işlemi yapılacaktır. (Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.).

Ş. Adaylar, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. (Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.)

Sınav bitiminden sonra;

i. Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu  durumdaki adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

9. SINAVIN DEĞERLENDiRMESi

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c. Sınava giren tüm adaylar için [Puan= (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

d. Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.

e. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilecek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

f. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilmeyecektir.

g. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavı iptal edilir.

h. Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

i. Sınavdan sonra uygulama sınavını valilikler yapacaktır.

10. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Merkezî sistemle yapılan sınav sonuçları, 26 Mart 2012 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Adaylara sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Kılavuz, http://www.meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Uygulama sınavına girecek adayların listesi valiliklerce yayımlanacaktır.

11. ATAMA İŞLEMLERİ

a. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

b. Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılmasında; 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri Ġle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve cGörsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’e göre, adayların seçme sınavında almıĢ oldukları puan ile bu Yönetmelik’in ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Ortaya çıkacak eşitliğin bozulmaması durumunda ise, atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

c. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, atama iş ve işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

d. Ayrıca, uygulama sınavına katılacak adaylarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler konusunda valiliklerce açıklama yapılacaktır.

e. Adayın bilgilerinde veya beyanında hata olması durumunda atamaları yapılmış olsa bile atama iptal edilecektir.

f. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’in “Hizmetin gereği yer değiĢtirme” başlıklı 23’üncü maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrası göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

g. Atama yapılacak olan alanlar tablo-1’de gösterilmektedir.

Tablo-1

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

ALMANCA

BEDEN EĞİTİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİYOLOJİ

COĞRAFYA

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

FELSEFE

FİZİK

FRANSIZCA

GÖRSEL SANATLAR/RESİM

İNGİLİZCE

i.H.L. MESLEK DERSLERİ

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ

MATEMATİK

MÜZİK

PSİKOLOJİ

REHBER ÖĞRETMEN

TARİH

TÜRK İLİ VE EDEBİYATI

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ

12. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g. Adayın her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında yanında bulundurması,

h. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,

j. Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

k. Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

13. SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazlarını; soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ise sonuçların yayımlanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde bir dilekçe ile doğrudan YEĞİTEK’e itiraz edebileceklerdir.

Bu itirazlar, 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek sonucu YEĞİTEK tarafından adaya bildirilecektir.

b. Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. “Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi” olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

c. itirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Bu sınava başvuran adaylar bu Kılavuz’da yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

 

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

T.C. Kimlik

No

Doğum Yeri ve

Yılı

PUAN

DEĞERİ

TOPLAM

PUANI

Adı ve Soyadı Alanı

Görev Yeri ve Unvanı

1. Lisans Üstü Öğrenimi (Başvuru Tarihi itibarıyla En Son Öğrenimi Esas Alınır.)

a) Alanında Yüksek Lisans * 10

b) Diğer Alanlarda Yüksek Lisans* 7

c) Alanında Doktora 13

ç) Diğer Alanlarda Doktora 10

2. Öğretmenlik Kariyer Basamakları (En Son

Kariyeri Esas Alınır)

a) Uzman Öğretmen ** 5

b) BaĢ Öğretmenlik ** 7

3.Yabancı Dil Bilgisi (Kamu Personeli

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

Sınavından Sadece Bir Dil ve En Üst Derece

Esas Alınır)

a) (D) Düzeyinde 2

b) (C) Düzeyinde 4

c) (B) Düzeyinde 6

ç ) (A) Düzeyinde 8

4. Müracaat Bitimi Tarihi Ġtibarıyla Resmi Eğitim Kurumları ile Özel Okullarda Öğretmen ya da Yönetici

Olarak Geçirilen Süreler ile 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesi Kapsamında Kamu Kurum ve

KuruluĢlarında Geçen Fiili Hizmet Süresinin Her Bir Yılı için (İşçi Statüsünde Geçirilen Süreler Hariç)***

0,6

5. Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan TeĢekkür Belgeleri Değerlendirilecektir. Her Türden Aynı Yılda Verilmiş Birden Fazla Belge Varsa Her Bir Türden Sadece Birer Tanesi Değerlendirilecektir.

a) Teşekkür 2

b) Takdirname 3

c) Aylıkla ödül 4

TOPLAM PUAN

SEÇME SINAVI PUANI

UYGULAMA SINAVI PUANI

ATAMAYA ESAS TOPLAM PUAN

Açıklamalar

* Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenlere yüksek lisans puanı verilmez.

** Uzman öğretmen ve baĢöğretmen unvanını lisans üstü öğrenimine bağlı olarak kazananlara bu bölümde puan verilmez.

*** 657 sayılı Kanunun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda öğretmen ve yönetici olarak geçirilen sürelerin 2/3’ü değerlendirilecektir. Bu bölümde bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmaz.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Dil ve Anlatım Dersinde Uygulama Sınavı Kaldırıldı

16 Eylül tarihinde yapılan değişikle Türk Dili ve Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerindeki uygulama sınavı kaldırıldı...