Kafkas Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU İLANI

1-BAŞVURU ŞARTLARI
(a) Pedagojik formasyon eğitimine aşağıdaki şartları sağlayan lisans mezunları
başvurabilirler:
1- Pedagojik formasyona Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun
07/07/2009 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 80 sayılı kararı gereği, “Milli Eğitim
Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas
Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı
Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”sinde yer alan, diploma programlarından mezun
öğrenciler başvurabilir.
2- Pedagojik formasyon eğitimi almak üzere başvuracak öğrenci/katılımcılardan 2009-
2010 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin
diploma notunun 4’lük sisteme göre 4 üzerinden en az 2,50 veya 100’lük sisteme göre 100
üzerinden en az 65 olması gerekir. Adayların not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük
sisteme dönüştürülmesinde, adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm tablosu esas alınır.
Üniversitenin dönüşüm tablosunun bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu dönüşüm
tablosu esas alınır.
2-ÖN KAYIT BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Pedagojik formasyon ön kayıt başvuru ve kabulünde aşağıdaki usul takip edilir;
(a) Kontenjanların ilanı ve ilan tarihi: 02 /10/ 2012
(b) Ön Kayıt Başvuru Süresi ve Yeri/Adresi;
1-Ön kayıt başvuruları 02-09 Ekim 2012 tarihleri arasında şahsen veya e-mail yoluyla yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru, 09 Ekim 2012 günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Bundan sonra yapılacak şahsen veya e-mail başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-Ön kayıt başvurusu ekli dosyadaki “Başvuru formu” doldurularak yapılacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.
3-Başvuru için T.C. VAKIFLAR BANKASI 00158007300248050 nolu hesaba 75 (Yetmişbeş) TL ön kayıt ücreti yatırılacaktır. E-mail ile başvuru yapanlar Başvuru Formunda ilgili yere “Banka Dekont numarası” ve “Banka işlem tarihini” yazacaklardır. Başvuru, “Başvuru formu”nun gönderilmesiyle yapılacaktır.
4-E-Mail ile yapılacak ön kayıt başvuruları şu adreslere yapılacaktır;
1) pfsp1@kafkas.edu.tr2
2) pfsp2@kafkas.edu.tr
3) pfsp3@kafkas.edu.tr
4) pfsp4@kafkas.edu.tr
5) pfsp5@kafkas.edu.tr
5-Şahsen yapılacak ön kayıt başvuruları “Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Kat Öğrenci İşleri Bürosuna” yapılacaktır. Başvuruda bulunacaklar “Başvuru formu” ve “Banka Dekontu”nu vereceklerdir.
3-PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMININ ÜCRETİ
(a) Pedagojik Formasyon Sertifika Programının “Katkı Payı Ücreti” 2.000 (iki bin) TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir. Katkı payının birinci taksiti ilk kayıt esnasında, ikinci taksiti ikinci dönem kaydı esnasında ödenecektir.
(b) Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kayıt yaptıranlardan ön kayıtta alınan ücret “Katkı Payı Ücreti”nden düşürülür.
(c) Yatırılan Katkı Payı Ücreti ve Ön Kayıt Ücreti hiçbir şartta ve durumda katılımcıya geri ödenmez. Kesin kayıt hakkı kazandığı halde gelip kayıt yaptırmayan başvuru sahipleri ön kayıt ücretini geri alamaz.
4-KONTENJANA GİRENLERİN İLANI VE KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
(a) Müracaat süresinin tamamlanmasından sonraki üç gün içerisinde kontenjana girenler asil ve yedek listeler halinde ilan edilir.
(b) Asil listeye girenler üç iş günü içerisinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na (Öğrenci İşleri) kesin kayıt işlemlerini yaptırmak  zorundadırlar.
(c) Asil listede bulunanlar ilanda belirtilen gün/lerde kayıt yaptırmak zorundadır.
(d) Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine yedeklerin kaydı yapılır. Süresi içerisinde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır. Geçerli mazereti olanlar, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla ve alanlarında boş kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilirler. Bu mazeretler “28.08.2012 tarihli Kafkas Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin kabul ettiği hallerdir.
(e) Kontenjanlar tamamen doluncaya kadar mezuniyet notu sırasına göre yedek listede yer alanların kaydı yapılır.
(f) Kesin kayıt yaptıranlar, alacakları dersler için Eğitim Fakültesi’nde (Program Koordinatörlüğü) ders kaydı yaptırır.
(g) Başvuru, ilan ve kayıt tarihleri;
Önemli Günler Tarih
Başvuru 02-09 Ekim 2012
Asil ve Yedek Listelerin Duyurulması 12 Ekim 20123
Kesin Kayıtlar 12-13-14-15 Ekim 2012
Boş Kalan Yedek Kontenjanların 1. Duyurusu 16 Ekim 2012
Yedekten Kazananların Kayıtları 16-17-18 Ekim 2012
Boş Kalan Yedek Kontenjanların 2. Duyurusu 19 Ekim 2012
Yedekten Kazananların Kayıtları 19-20-22 Ekim 2012
Boş Kalan Yedek Kontenjanların 3. Duyurusu* 23 Ekim 2012
Yedekten Kazananların Kayıtları 30-31 Ekim-1 Kasım 2012
Derslerin Başlama Tarihi 2 Kasım 2012
* NOT: Yukarıdaki tabloda belirtilen boş kalan yedek kontenjanların duyurusu ve yedek kazananların kayıtlarına ait tarihler, 3 duyuru şeklinde gösterilmekle birlikte, kontenjanların tamamen dolmasına kadar devam edecektir. Bunun için gerektiği kadar duyuru yapılacaktır. Bu sebeple duyuru sayısı 4, 5, 6 … vd. olabilir.
5-KONTENJANLARIN TASNİFİ
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.09.2012 tarih ve 4049 sayılı yazısı gereği Kafkas Üniversitesi’ne tahsis edilen Pedagojik formasyon sertifika programı kontenjanın %50’si Kafkas Üniversitesi mezunlarına, %50’si ise diğer üniversitelerin öğrencilerine
ayrılmıştır. Buna göre 200 kişilik kontenjanın 100’ü Kafkas Üniversitesi mezunlarına, 100’ü diğer üniversitelerden mezunlara ayrılmıştır. Kafkas Üniversitesi mezunlarının kontenjanı dolduramaması durumunda, kalan kontenjan diğer üniversitelerden mezunlara verilebilir.
Bunun tam tersi işlem de yapılabilir.
(b) Kontenjanların bölüm/anabilim dallarına göre ayrılması: Kontenjanların %40’ı MEB’in ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlardan “Rehber Öğretmenlik, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve
Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Müzik, Resim ve Matematik mezunlarına (Bkz. Tablo.1), kontenjanların %60’ı ise bu alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı kararda yer alan tüm program mezunlarına
ayrılmıştır. Buna göre 200 kişilik kontenjanın 80’i MEB’in ihtiyaç duyduğu alanlara, 120’si bu alanlarla birlikte diğer tüm alanlara ayrılmıştır.
(c) Başvurular mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacak olup, bölüm/anabilim dallarının kontenjanlarının belirlenmesinde müracaat sayısına göre belirlenecek yüzdelik oran esas alınacaktır. Herhangi bir alanda kontenjanın dolmaması durumunda öncelikli alanlardan alınacak adaylarla kontenjan tamamlanacaktır.
6-ADAYLARIN KONTENJANA GÖRE SIRALANMASI
(a) Pedagojik formasyona başvuranlarda sıralama mezuniyet ortalamasına göre yapılır. Mezuniyet ortalamasına göre sıralama 100’lük sisteme göre yapılır. 4’lük sistemden mezun olan adaylar, mezun oldukları üniversitenin dönüşüm tablosuna göre notlarının ortalamalarını 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürerek başvurabilirler. 4’lük sistemden mezun olan adaylar, üniversitelerinden 100’lük sisteme göre not döküm belgesi alarak programa başvuru yapabilir ve kesin kayıtta verebilir.
(b) Mezuniyet ortalamasının aynı olması durumunda kimin üst sırada yer alacağına öğrencinin not döküm belgesindeki (AA), (BA) veya (BB) notuna bakılarak karar verilir. En çok yüksek harf notu veya notu (100’lük sistemde) olan öğrenci bir üst sırada yer alır.
7-KESİN KAYIT ESNASINDA KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Matbu dilekçe (Fakülteden alınacak)
2- Not ortalamasını gösterir not döküm belgesi (Onaylı)
3- Nüfus cüzdan sureti (Onaylı)
4- Lisans diploma fotokopisi (Onaylı)
5- 3 adet vesikalık fotoğraf
6- Banka dekontu
NOT: Evrakları kayıt esnasında eksik teslim eden katılımcıların kayıtları yapılmaz. Evrakların müracaat süresi içerisinde tamamlanması halinde kayıt işlemi yapılır.
8- DERS SAATLERİ
Dersler hafta içi veya hafta sonu yapılabilir. Hafta içi yapılacak dersler 17-22 saatleri arasında yapılacaktır.
9-PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNDEKİ ESASLAR
(a) Programın yürütülmesinde T.C. Kafkas Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi uyguylanır.
(b) Bu yönergede bulunmayan hususlarda 28.08.2012 tarihli “Kafkas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği mevzuat hükümleri uygulanır.

5 TABLO.1: MEB’İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ATAMAYA ESAS OLAN ALANLAR VE ALINACAK FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
Alanlar 80 Sayılı Cetvele Göre Başvurabilecek Fakülte ve Bölümler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1- İlâhiyat Fakültesi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1- İlâhiyat Fakültesi
İngilizce 1- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3- Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
4- İngiliz Dil Bilimi Bölümü
5- Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
6- İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Matematik 1- Matematik Bölümü
Müzik 1- Müzik bölümü
2- Güzel Sanatlar Fakültesi
3- Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
4- Devlet Konservatuarı;
– Temel Bilimler Bölümü
– Kompozisyon Bölümü
– Ses Eğitimi Bölümü
– Müzik Bilimleri Bölümü
– Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı
Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
– Bando Şefliği
– Etnomüzikoloji ve Folklor
– Müzikoloji
– Opera
– Şan ve Opera
– Türk Sanat Müziği
– Çalgı Yapımı
– Şan
– Türk Halk Oyunları
– Türk Müziği
– Türk Musikisi
– Koro
– Müzik Teknolojisi
– Müzik Teorisi
– Türk Halk Müziği
– Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı Çalgı Eğitimi
Ana sanat Dalı)
Okul Öncesi 1- Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
2- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
3- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
4- Çocuk Gelişimi Bölümü
Rehber Öğretmen 1-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
2- Psikoloji Bölümü
Resim 1- Resim Bölümü
Teknoloji ve Tasarım 1- Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
2- İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği
3- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
4- Endüstriyel Tasarım Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı 1- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Zihin Engelliler Sınıf Öğret 1- Özel Eğitim Öğretmenliği
2- Özel Eğitim Bölümü

 

Kafkas Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanının Linki:

http://www.kafkas.edu.tr/duyurular/formasyon_2012_ilan.pdf

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2015-2016 Pedagojik Formasyon Başvuruları

Önemli Gelişme: Formasyon Yetkisinin Üniversitelere Geçmesinden Sonra Üniversitelerin Açıkladığı Kontenjan ve Duyurular İçin Tıklayınız “2015-2016 ...