2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıflar 2.Dönem Zümre Toplantı tutanağı

………….. İlköğretim Okulu   2011 / 2012 Eğitim  Öğretim Yılı  1. Sınıflar 2. Dönem

Zümre Öğretmenler Kurulu   2012

………………….. Okulu Müdürlüğüne

 

2011 / 2012    Eğitim  Öğretim yılı 1. Sınıflar 2. Dönem Zümre öğretmenler kurulu toplantısını aşağıdaki gündem maddelerinden oluşmak üzere belirtilen yer ve saatte aşağıda  isimleri geçen öğretmenlerimizle gerçekleştirmek istiyoruz.                                                                         06.02.2012

 

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

 

Toplantı No               :    2

Toplantı Tarihi          :    13.02.2012

Toplantı Yeri            :    Öğretmenler odası

Toplantı Saati          :     12:100

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi.

2- I.  Yarı Yılın değerlendirilmesi, uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin konuşularak;   bunların    çözüm yollarının aranması

3- Eğitim programları ve derslerin paralel yürütülmesi

4- Ders etkinlikleri ve materyal hazırlama

5 -Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi ve yeni dönem için tespiti

6-  Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin görüşülmesi

7-  Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının  hazırlanması.

8-  Proje ve performans görevleri konularının belirlenmesi.

9-   Seviyesi düşük olan öğrenciler için yapılacak olan çalışmaların görüşülmesi

10-  Sınıf kitaplığının geliştirilmesi

11.  Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları, temizlik ve beslenme alışkanlıkları üzerinde konuşulması

12. Hızlı ve anlamlı okumaya yönelik çalışmalar

13. Uyku düzeni üzeninin önemi

14. Dilek ve temenniler

 

 

 

 

 

………………                                 ………………………….                    ………………..

1/… Sınıf Öğretmeni                           1/… Sınıf Öğretmeni                      1/.. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….  İLKÖĞRETİM OKULU

1.SINIF 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

Toplantı No               :    2

Toplantı Tarihi          :    09.02.2012

Toplantı Yeri            :    Öğretmenler odası

Toplantı Saati          :     12:10

 

 

2011 – 2012 Eğitim / Öğretim Yılı …………..  İlköğretim Okulu 1. Sınıflar 2. dönem Zümre Öğretmenler Toplantısı;  Okul Müdür Yardımcısı …………….. başkanlığında 09.02.2012 tarihinde 1–…. sınıf öğretmeni …………. , 1-…. sınıf öğretmeni ……………………. ve 1-… Sınıf öğretmeni ……………………………  katılımlarıyla öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapıldı.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi.

2- I.  Yarı Yılın değerlendirilmesi, uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin konuşularak;   bunların    çözüm yollarının aranması

3- Eğitim programları ve derslerin paralel yürütülmesi

4- Ders etkinlikleri ve materyal hazırlama

5 -Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi ve yeni dönem için tespiti

6-  Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin görüşülmesi

7-  Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının  hazırlanması.

8-  Proje ve performans görevleri konularının belirlenmesi.

9-   Seviyesi düşük olan öğrenciler için yapılacak olan çalışmaların görüşülmesi

10-  Sınıf kitaplığının geliştirilmesi

11.  Öğrencilerin devam-devamsızlık durumları, temizlik ve beslenme alışkanlıkları üzerinde konuşulması

12. Hızlı ve anlamlı okumaya yönelik çalışmalar

13. Uyku düzeni üzeninin önemi

14. Dilek ve temenniler

 

 

………………                                 …………………….                    ……………………….

1/… Sınıf Öğretmeni                           1/.. Sınıf Öğretmeni                      1/… Sınıf Öğretmeni

 

……………

Okul Md.Yard.

UYGUNDUR

09/02/2012

………………

OKUL MÜDÜRÜ

                                

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Okulumuz 1.sınıf öğretmenleri ve Okul Müdür Yardımcısı 2. Yarıyıl  “Zümre Öğretmenler Kurulu“ toplantısını yapmak ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmışlardır.

Ünitelerin işleniş bölümleri incelendi. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler incelendi.

 

2-  ……………. çocuğu ile ilgilenenler içerisinde, bilinçli olmayan velilerin bulunduğunu; gerek yapılan toplantılarda ve gerekse özel görüşmelerde velilere bilgi verilmesinin doğru olacağını söyledi. Uygulamada okulumuz koşullarının, araç-gereçlerinin yeterli olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Ahmet Mutlu ……………………; okuma yazma konusunda sınıfının beklenen başarıyı yakaladığını, bazı öğrencilerde belirlenen eksiklerin bu dönem giderilmesi yönünde çalışılması gerektiğini söyledi. ……………… dikte çalışmasına yeteri zaman ayrılması ile yanlış ve eksik yazmaların önlenebileceğini söyledi. Matematik dersi etkinliklerine gereken önemin verilerek dersi hem zevkli hem de anlaşılır hale getirmenin önemini belirtti. Sınıf öğretmenleri 1. dönem hedeflenen kazanımların verildiğini belirttiler.

Sınıf öğrencileri çalışma durumlarının genelinde istenen düzeyde olduğu; çalışma yetersizliği içinde bulunan öğrencilerin ise gerek derslerde, gerekse okul dışında gerekli özen ve ilginin gösterilerek olumsuzlukların en az seviyeye çekilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca bu durumda olan öğrencilerin velileri ile daha sık temasa geçilmesinin önemi üzerinde duruldu.

 

3- …………………… yeni müfredatın okuma yazmaya geçiş açısından oldukça verimli olduğunu, seslerin tekrara dönük olarak işlenmesinin geride kalan öğrencilerin yetişmesini kolaylaştırdığını, yeni müfredatta görsellere ağırlık verilmesinin öğrenci ilgisini ve başarısını artırdığını belirtti. Bu yüzden derslerin  müfredat ile paralel yürütülmesinin önemini anlattı.

 

4- …………………; derslerde kullanılan etkinliklerin iki sınıfta ortak uygulandığını, bunun başarıyı olumlu yönde etkilediğini söyledi. Özellikle matematik dersinde materyal hazırlamak gerektiğini konuların ancak bu şekilde kalıcı olarak öğrenileceğini açıkladı .2. dönemde materyal hazırlamayı ve kullanmayı düşündüklerini söyledi.

 

5 –  Amaçlar, kazanımlar, ikinci dönem ünite konuları, öğretim metot ve teknikleri incelendi. Öğretim ve eğitimde kullanılacak metot ve teknikler; anlatım, soru-cevap, gözlem, inceleme, grup tartışması, gösterip yaptırma, bireysel ve birlikte çalışmalar, sesli-sessiz okuma, tümevarım-tümdengelim, canlandırma, tekrarlama, rol yapma, örnek olay inceleme, problem çözme, beyin fırtınası, ilgi kümeleri ile  çalışma, çözümleme, bireşim, yorumlama, öyküleme, dramatizasyon, tartışmanın birinci dönemde olduğu gibi bu dönemde de uygulamada yararlanılmasına karar verildi.

DERSLERİN İŞLENİŞİ: Hayat Bilgisi dersinin öğrencilerin kendi yaşamlarından kesitlerin anlattırılması, yakından uzağa metodundan yararlanılarak işlenmesi, dramatizasyon çalışmalarına yer verilmesi gerektiğini ve çalışmaların birlik ve beraberlik içinde olmasının önemli olduğunu bunun başarıyı daha da artırdığını ……………. söyledi. Eğitim öğretimin öğrenci merkez alınarak yapılmasının yararlarını anlattı.

 

6- Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumlarına bahsedildi. Çevre özelliklerine uygun sınıf kitaplıklarının geliştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. ……………………….. her öğrenci sınıf seviyesine uygun 2 tane hikâye kitabı alması ve okuduktan sonra sınıf kitaplığına hediye etmesinin okumayı teşvik edeceğini ve öğrencilerin okuma hızını arttıracağını söyledi.

…………………….  :Eğitim ve öğretimin daha iyiye götürülmesinde okul-veli-öğretmen işbirliğinin önemi üzerinde durdu. Yapılacak her türlü çalışmada öğrenci velilerinin desteği, işbirliği ve dayanışması için aileleri kaynaştırıcı etkinlikler yapılmasına karar verildi. Velilerin sık sık okula çağırılmasının yararı tekrarlandı.

 

7-Ölçme-Değerlendirme Madde 35 incelendi. Değerlendirmede bu maddenin dikkate alınarak uygulama yapılmasını …………………..  söyledi. Proje ve performans ödevlerinin burada belirtildiği şekilde planlanması, ayrıca ders içi performansla da öğrencilerin değerlendirileceğini söyledi. ……………………………………. proje ödevini öğrencinin istediği dersten tek ya da grup olarak alabileceğini ancak bunların öğretmenin gözetiminde yapılacağını söyledi. Ayrıca derslerin özelliğine uygun olarak hazırlanacak araçların ortak kullanılacağını belirtti. Ders içi gözlem formları, değerlendirme formlarının da yeri geldikçe doldurulacağı belirtildi.

 

8- Proje ödevi ve performans görevi konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Proje ödevleri; nisan ayının ilk haftası verilecek, mayıs ayının ilk haftası alınacak. Performans görevleri ise  her dersten en az bir tane verilecek .Sınıfta uygulanacak

 

1 .SINIFLAR PERFORMANS GÖREVLERİ

          PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı  (10 puan)
2-Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3-Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma    (20 puan)
4-Çalışmayı kendi başına hazırlama(15 puan)
5-Çalışmanın düzeni,temizliği ve görünümü.(15 puan)
6-Yazı güzelliği (10 puan)
7-Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8-Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

DERSiN  ADI:

PERFORMANS GÖREVİNİN ADI

Türkçe

Atatürk’le ilgili sevdiğiniz bir şiir yazınız.
Bir hikaye okuyarak, hikayenin anlatımını yapınız.
20 tane anlamlı cümle kurunuz. Yazım kurallarına uygun olarak yazınız.
Başınızdan geçen bir olayı yazım kurallarına uygun olarak, en güzel yazınızla yazınız.

 

DERSİN  ADI:

PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU

Hayat Bilgisi

En sevdiğiniz meslekle ilgili resimler bularak bu resimleri bir kartona yapıştırınız.
Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.
Sınıfınızın resmini çiziniz.
Evinizin resmini çizerek adresini ve telefon numarasını yazınız.
Televizyonda izlediğiniz sel ile ilgili bir haberi resimlerle anlatınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN  ADI:

PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU

Matematik

Geometrik cisimlere benzeyen (küp, koni, küre, prizma, silindir ) eşyalar ya da kutular bularak bir kartona yapıştırınız ve altlarına isimlerini yazınız.
Okul bahçesinde bulunan iki kale direğinin arasının kaç adım olduğunu sayarak yazınız.
Evinizdeki oda sayısını çizerek gösteriniz.

 

DERSİN  ADI:

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

Görsel Sanatlar

Okulunuzun resmini çiziniz.
Pastel boya kullanarak kış mevsimini anlatan bir resim yapınız.
Evinizin resmini çiziniz.
Atatürk’ü anlatan bir resim yapınız.
En sevdiğin arkadaşını resimle anlat.
Okulunuzun bahçesini anlatan bir resim yapınız.
İzlediğiniz çizgi filmlerden en sevdiğiniz filmin kahramanın resmini çiziniz.
En sevdiğiniz hayvanın resmini çiziniz.
Okulunuzu en hoşunuza giden yerinin resmini çiziniz.
Okuduğunuz hikaye kitabında bulunan resimlerden bir tanesini çiziniz.
Okulunuzda bulunan yangın söndürme araç-gereçlerinin resimlerini çiziniz.

 

 

DERSİN  ADI:PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU 

 

Müzik

En sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız.
Sevdiğiniz bir şarkıcının özelliklerini yazınız.
Köyümüzdeki/köylerdeki  düğünlerde çalınan müzik aletlerinin isimlerini yazınız.
Bir çalgı çalmak isterseniz hangisini çalardınız resmini yaparak anlatınız.
İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını yazınız.
En sevdiğiniz müzik aletinin resmini çiziniz.

 

 

DERSİN  ADI:

PERFORMANS GÖREVİNİN  KONUSU

 

 

Beden Eğitimi

Oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu resimle anlatınız ve altına oyunun ismini yazınız.
Okulumuzda yer alan spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.
En sevdiğiniz sporculardan 5 tanesinin ismini yazarak hangi spor dalıyla uğraştığını yazınız.
Beden Eğitimi dersi hangi kıyafetlerle yapılır yazınız.
Bildiğiniz spor dallarını yazınız.(basketbol, futbol vb.)

 

 

 

TÜRKÇE PROJE GÖREVİ : Ödev Konusu: Atatürk. Atatürk ile ilgili resimler toplayarak bir albüm yapmak. Atatürk’ün hayatıyla ilgili önemli bilgileri kendi cümleleriyle resmin altına yazmak.

MATEMATİK PROJE GÖREVİ: Geometrik şekillerden küpe, prizmaya, silindire, küreye benzeyen nesneleri tanıyabilmek. Geometrik cisimleri kullanarak farklı modeller oluşturmak. Artık malzemelerden geometrik şekilli olanları kullanarak bir oyuncak araba veya başka bir araç yapmak.

HAYAT BİLGİSİ PROJE GÖREVİ :Bayrak Yapıyorum

MÜZİK PROJE GÖREVİ: Basit bir müzik aleti yapalım.

 

Proje Değerlendirme Kriterlerine ilişkin aşağıdaki örneğin kullanılmasına, ancak bu kriterlerin tüm sınıf listesini içine alacak tek bir formda toplanmasına karar verildi.

 

DEĞERLENDİRME

  PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

Projenin bilgi düzeyi (İçerik)
Projenin görünümü
Yazım kurallarını uygulama
Türkçeyi doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanma.
Kaynaklardan yararlanma
TOPLAM :……………

 

Gerekli görüldüğünde farklı proje ödevi ve performans görevlerinin verileceği, bu ödevlere uygun ölçeklerin hazırlanabileceği kararına varılmıştır.

 

9- Seviyesi düşük olan öğrencilerin başarılarının arttırılması için, öğrencilerin dinleme-okuma-konuşma ve yazma seviyesi göz önünde bulundurularak dinleme ve sözlü anlatım yapılıp eksikliklerin belirlenmesinin yararı ……………..  tarafından belirtildi. Bu eksikliklerin giderilmesinde;

a-Yapılan planlamalarda anlama, anlatma, dilbilgisine ait davranışların bir bütün olarak alınmasına

b-Ders planlamasında seviyesi düşük öğrenciler temel alınıp derslerin yürütülmesine ve bütün derslerin bu doğrultuda işlenmesi gereği üzerine değinildi. …………………… öğrenme etkinliği sürecinde kalıcılığın sağlanması için yöntem ve tekniklerin yerinde ve zamanında kullanılmasının önemine değindi. Okulumuzda bulunan görsel araçların maksimum düzeyde kullanılmasının birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme sürecinde fazlasıyla etkili olacağından sık sık kullanılması gerektiğini söyledi.

Karnesinde başarısız dersi olan öğrencilere yönetmelik doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Bu öğrencilerin ders dışı etkinlikler yoluyla yetiştirileceği anlatıldı.

 

 

10-     ………………….  sınıf kitaplığındaki kitapların eski ve bazı kitapların sayfalarının eksik olduğu belirtildi. Sayfası eksik olanların ayıklandığı kalan kitapların çok eski ve genelde düz yazı olduğu açıklandı . Her öğrencinin 3 kitap getirmesi gerektiğinin toplantıda velilere anlatıldığı ama birkaç öğrenci dışında katılımın olmadığı açıklandı. Bu sebeplerle sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için yeni kitaplar alınacaktır. Sınıf kitaplığında bulunan kitapları öğrencilerin okumasını sağlamak için gereken özen gösterilecektir.  Öğrencilere kitap okuma çizelgesi verilecek veli öğrencinin okuduğu her kitabın adını

 

 

yazıp çizelgeyi imzalayacaktır.  Belirli aralıklarla çizelgeler toplanıp değerlendirilecektir. Kitapların gerektiği gibi okunup okunmadığının belirlenmesi için kitap değişimi yapılırken, kitapla ilgili sorular sorulması, kitabın anlatımının yaptırılması uygulamalarının yapılması gerektiği sınıf öğretmeni ……………………….. tarafından belirtilmiştir. ………………… kütüphaneye yeni ve güzel kitaplar kazandırıldığını öğrencilerin kütüphaneye de yönlendirilebileceğini belirtti. Böylece hem değişik kitaplar okuyabileceğini hem de kütüphane alışkanlığının kazandırılabileceğini söyledi.

 

11.  1. dönem öğrencilerde çok fazla devamsızlık olmamıştır. Ancak grip, öksürük gibi ateşli hastalıklar sebebiyle 3-4 gün ardı ardına devamsızlık yapan öğrenciler olmuştur. Bu konuda veli toplantılarında veliler uyarılmıştır. Çocuklarının hastalanmaması için giyimlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yine bu dönem öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışılacağı ve  okula devam etmeyen veya

okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderileceğini sınıf öğretmeni   ………………………….  belirtti.  Kahvaltı sorunu olan öğrencilerin velileriyle görüşüldüğü bu dönem de bu konu üzerinde durulacağı söylendi.

 

12. Hızlı ve anlamlı okumaya yönelik çalışmalar

1-A sınıf Öğretmeni ………………………  hızlı ve anlamlı okuma konusunda yaptığı araştırmayı okudu: “Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğretiminde okuma; sesleri anlatan sembolleri tanımak ve bu sembolleri sözcük, tümce ve metin içinde görünce tanımak ve kavramak esasına bağlıdır. Sesle başlayan okuma yazma öğretiminde hedef cümleyi okutmaktır. Öğrenme kolaylığı nedeniyle tercih edilen ses temelli cümle yöntemi ile hızlı ve etkili okumanın önünde

  • Sesli okuma
  • Seslendirme ( içinden sesli okuma-heceleme)
  • Parmak takibi ile okuma
  • Baş hareketleri
  • Geriye dönüşler
  • Ritimsiz okuma
  • Göz idmansızlığı

Gibi okuma bozukluklarından oluşan dağ gibi engel oluşur. Hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanmak için önce bu okuma bozukluklarının giderilmesi, sonra da blok okuma yeteneğinin geliştirilmesi gerekir.”  Bu bilgilerden sonra  …………………………  öğrencilere uygulanacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

 

13.  Çocuğa gerekli uyku süresinin  bazı öğelere bağlı olduğu , bunlardan en önemlisinin  çocuğun yaşı olduğu 1 C sınıf öğretmenimiz …………….. tarafından şu şekilde belirtildi. Küçük çocukların uykuya daha çok ihtiyaçları vardır. Genellikle yeterli kabul edilen uyku süresi , 6-8 yaş için 12 saat, 8-10 yaş için 11 saat ve 10 yaşından ergenlik çağına kadar 10-11 saattir. Aslında çocukluğun her evresinde gereğinden çok uyuma yetersiz uyumadan daha iyidir. Çocuğun sağlık durumu ikinci önemli etkendir. Sağlıklı çocukların aynı yaştaki çelimsiz ve hasta çocuklara oranla daha az uykuya ihtiyaçları olacaktır. Uyku düzenini almış ve belli bir plan dahilinde uyuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 1. Sınıf çocukları için en geç saat 22: 00 olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yatmadan önceki temizlik işlemleri de uykuya bir ön hazırlıktır. Çoğu yetişkinin zor uyumalarına, ilk çocukluk yıllarındaki uyku programının düzensiz oluşu yol açmaktadır. Öte yandan iyi uyuyan yetişkinlerin düzenli uyku programının uygulandığı bir evde yetiştikleri görüldüğü vurgulandı.

14. Dilek ve Temenniler

 

Zümre başkanı …………. başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi dilekleriyle toplantıyı bitirmiştir.

                                           

 

 

       ALINAN KARARLAR

1-   Derslerin işlenişinde öğrenci çalışma kitaplarının sınıfta işlenmesine ve performans görevlerinin sınıfta yapılmasına özen gösterilmesine karar verilmiştir.

2-   Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler görüşülerek aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır. Anlatma – Bireysel ve Birlikte Çalışma – Soru-cevap- Sınıf Çalışması –             Gezi, gözlem, inceleme –  Tümden gelim- Tüme varım- Yakından uzağa – Bilinenden Bilinmeyene  –  Grup tartışması – Gösterip yaptırma  – Sesli-sessiz okuma- Canlandırma                  Tekrarlama   – Rol yapma –  Örnek olay inceleme  –  Problem çözme-  Beyin fırtınası                    İlgi kümeleri ile  çalışma  –  Çözümleme ve bireşim – Yorumlama- Öyküleme –  Dramatizasyon

3-   Okuma yazma etkinliğinde geride kalan öğrenciler için sınıflar arasında işbirliğine gidilerek başarısızlığın nedenlerinin araştırılmasına, bu nedenlerin ortadan kaldırılarak sınıf seviyesine yükseltilebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

4-    Öğrencilerin öncelikle sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi için kendilerini ifade edebilecekleri sözlü anlatım ortamı oluşturulmasına; öğrencilerin güzel ve doğru yazmaya özendirilmesi için ödüllendirme yapılmasına karar verilmiştir.

5-   Seviyesi düşük olan öğrencilerin başarılarının arttırılması için, öğrencilerin dinleme-okuma-konuşma ve yazma seviyesi göz önünde bulundurularak dinleme ve sözlü anlatım yapılıp eksikliklerin giderilmesinde;

a-Yapılan planlamalarda anlama, anlatma, dilbilgisine ait davranışların bir bütün olarak alınmasına

b-Ders planlamasında seviyesi düşük öğrenciler temel alınıp derslerin yürütülmesine ve bütün derslerin bu doğrultuda işlenmesi gereği üzerine değinildi.

6-   Sınıf kitaplıklarının geliştirilmesi için velilerle işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir:

7-   Öğrencilerin okuma sevinçlerine ortak olmak, onların okumaktan zevk almalarını sağlamak, başarılarıyla övünmelerine fırsat vermek amacıyla güzel okuma ve güzel yazma yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir.

8-   Diğer öğretmenlerle azami düzeyde işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir.

9-   Her dönem için en az 1 performans ve 2 ders içi performans notu verilmesine karar verilmiştir

10-  Proje ve performans görevlerinin belirlenen konulara göre verilmesine ve değerlendirme ölçeklerinin hazırlanmasına ,gerekli görülürse değiştirilebileceğine karar verilmiştir.

11-  Öğrencilere hızlı ve anlamlı okuma alışkanlığı kazandırmak için hazırlanan çalışmaların  uygulanmasına bu konuda veliler bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

12-  Ölçme ve değerlendirme için yeni programın gerektirdiği ölçekler esas alınacaktır. Bu amaçla ders içi performans, performans görevleri ve projeler ile öğretmenin gözlem formlarının sonucunda değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

13.  1. Sınıflar için ideal uyku saatinin 10-12  saat olduğu öğrencilerimizin saat 22 : 00 itibariyle yatakta olmaları gerektiği ve bunu sağlayacak kişilerin veli ve öğrenci olduğu  kararı alındı.

14. Dilek ve temenniler.

 

…………….                                  ………………………..                   …………………………

1/.. Sınıf Öğretmeni                           1/.. Sınıf Öğretmeni                           1/.. Sınıf Öğretmeni

 

UYGUNDUR

…/02/2012

……………….

Okulu Müdürü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*