Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı değerler eğitimi sunumu.

 

 PROJENİN ADI:

DEĞERLER EĞİTİMİ

 PROJENİN GEREKÇESİ: —  Küreselleşme olgusu günümüz dünyasında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda pek çok gelişmeye imkân sağlarken bir taraftan da toplumsal yaşamı tehdit eden sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzlukların öğrencilerimize yansımasını engellemektir.
PROJENİN ÖZETİ: —  Eğitim sistemimiz öğrencilerimize; bilgi, beceri, tutum kazandırmanın yanında onların dengeli, sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip temel ve insani değerler kazanmış iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak görevini üstlenmiştir.—  Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu değerlerimizin öğrencilerimize aktarılması planlanmaktadır.
PROJENİN HEDEFİ ve AMAÇLARI: HEDEF:Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmakAMAÇLAR:

 • Öğrencilerimizin yüksek düzeydeki kazanımlarımız olan değerlerimizi yaşamalarını sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkıda bulunmalarını sağlamak.
 • Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak.
PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR: Tüm Temel Eğitim ve Ortaöğretim KurumlarıOkullarda oluşturulacak proje takip ekipleri:(Bu ekip yıl içinde uygulanacak bütün projelerden sorumlu olacaktır)Okul Müdür Yardımcısı başkanlığında1- Rehber Öğretmen (varsa)2-Gönüllülük esas olmak kaydıyla projelerde koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak 3(üç) öğretmen
PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI: a. Genel UygulamalarBu faaliyet alanı kapsamında, her ay bir değer öne çıkartılarak, o değerle ilgili olarak yoğun etkinlikler yapılacaktır. Bu değerlerin çocuklara kazandırılabilmesi için, her ay ilgili değere yönelik olarak;- örnek kişileri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşmak,- kitap tanıtımları yapmak,- panolara güzel sözler asmak,- öğrencilerin bu değerlerin yoğun olarak ele alındığı filmleri izlemesini sağlamak, birlikte sinema günleri düzenlemek.- seminer ve konferanslar düzenlemek,- sınıf içi etkinliklerde bu değerleri öne çıkarmak, – okul ve okul çevresi düzeyinde çocukların bu değerle ilgili saha araştırmaları yapmalarını sağlamak, – problemli durumların çocuklar tarafından belirlenmesi ve yine çocuklar tarafından bu sorunlara ilişkin çözüm stratejileri geliştirilmek, – örnek olay incelemeleri yapmak, – ilgili değerlerle ilgili performans ödevleri verilmesi, – okul toplum hizmeti çalışmalarında değerler eğitimine yer vermek, – tiyatro kulüplerinde değerler eğitimi ilgili tiyatrolar hazırlanması ve sergilenmesi vb. çalışmaların okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak bu değerlerin çocuklarımızın bilinçaltına yerleşmesine katkıda bulunulmalıdır. Bunlara ilave olarak; okullarımızın seçilen değeri destekleyecek aşağıdaki çalışmaları yapması gerekmektedir; – Dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle okulun donatılması – Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda okul içi ve dışında çalışmalar düzenlenmesi, – Okulda ders çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi – Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi, – Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi, – Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi, – Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması, – Okul internet sitesinde o ay öne çıkan değerin gündeme getirilmesi, – Çocukların özdeşim kurabilecekleri örnek şahsiyetlerin okulda konuk edilmesi. * Bütün bu etkinliklerin yanı sıra Okul ARGE Proje Takip Ekiplerinin öngördüğü etkinliklere yer verilebilir. b. Değerlerin Sınıflarda Uygulaması Okul içinde her sınıfın o ayki değere ilişkin etkinliklerin uygulanmasından yıl boyunca sorumlu olması ve o değerle ilgili tüm çalışmaların o sınıftaki öğrenciler tarafından organize edilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede öğrenciler: – Sorumlu oldukları değerle ilgili olarak, okul düzeyinde inceleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu yapacaklardır. – Öğrenciler sorumlu oldukları değerle ilgili olarak tiyatro, konferans, okul içi yarışma vb. etkinlikler düzenleyecekler ve yıl boyunca sürecek olan bu etkinliklerin etkililiğini, öğrencilerin tutumlarındaki olumlu gelişmeleri belirleyeceklerdir. – Okul öncesi eğitim kurumları ve sınıflarında proje ekinde yer alan örnek etkinliklere benzer etkinlikler uygulanabilecektir. c. Aileye Yönelik Etkinlikler Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de okul-veli işbirliğinin sağlanmasıdır. Ailelere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az çocuklar kadar önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir: – Aile bültenleri, seminer, konferans, kitap ve film önerileriyle veliler sürece dahil edilecektir. – Aylara göre her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında, okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu anlatılacaktır.     – Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde ya da dışarıdan davet edilecek misafir konuşmacılar vasıtası ile ailelere yönelik eğitim çalışması yapılması için özen gösterilecektir. Çocuklara kazandırmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması için, çocukların okulda öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşamaması, güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir. *Bu proje “Yarın Sizdeyiz” projesi ile ilişkilendirilerek sürdürülebilir. d. Sonuç Raporları 1-      Okullarda yapılan çalışmalar Proje Takip Ekipleri tarafından aylık raporlar halinde (raporlara varsa resim, video gibi öğeler eklenerek) elektronik ortamda İl/İlçe ARGE birimlerine ulaştırılacaktır. 2-      Yapılan faaliyetler içerisinde en özgün faaliyetler belirlenip İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ait  internet sayfalarında ilan edilecektir. Böylece diğer okulların uygulamalarına ilham verilmesi sağlanacaktır.
PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Tüm Anaokulları, İlk ve Ortaöğretim Kurumları
PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ: 2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı
PROJENİN MALİYETİ: ü  Gönüllülük esas alındığından projenin herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır.ü  Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine Merkez ve 7 ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ayrılacak eğitim ödeneği miktarı ile projedeki “8 adet Değerlerimizi” anlatan;            -İlköğretim 1. Kademe için “Değerlerimiz Dizisi ”            -2. Kademe için “Hikayelerle Değerlerimiz ”kitaplarının temin edilmesi İl ve İlçe ARGE Birimleri tarafından sağlanacaktır. Okullar yapacakları ek çalışmaların (davet, toplantı, afiş vb.) maliyetini kendileri karşılayacaklardır.
PROJE ÇIKTILARI:
 • Yaptığımız çalışmalar sonucu öğrencilerimizde fark edilebilecek düzeyde milli, manevi ve ahlaki değerlerimizin benimsendiğini görebilmek.
 • Kazandırılan bu değerlerle öğrencinin ve içinde bulunduğu toplumun başarısını ve kalitesini arttırması.
 • Projemiz ile mutlu öğrenci-mutlu öğretmen- mutlu okul ortamı oluşturmaktır.
 • Öğrencilerin okulda, çevrede ve aile içerisinde sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak.
 • Uzun süreçte öğrencilerimizin kendisiyle barışık, mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.
 • Ağrı ilindeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye katkı sağlamak.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Proje ilk defa 2011-2012 Eğitim öğretim yılında uygulanacak olup Müdürlüğümüzce uygun görüldüğü takdirde her öğretim yılı başında tekrarlanacaktır.
 RİSKLER: 
 • Okullarda bazı yönetici ve öğretmenlerin projenin uygulamasına yönelik olumsuz tutumları.
 • Velilerin değerler karşısında kayıtsız kalması.
 • Özellikle liselerde öğrencilerde davranış değişikliğinin zor olması nedeniyle projeden beklenen sürede istenilen verimin elde edilememesi sonucu projeyi sürdüren öğretmenlerimizde motivasyon kaybı oluşması gibi nedenler risk olarak öngörülmektedir.
PROJEYİ HAZIRLAYAN: E-MAİL, TEL: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimipke04@ hotmail. com        0472 2152400/121
 

 

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞERLER EĞİTİMİ AYLIK UYGULAMA PLANI

UYGULAMA AYI İŞLENİLECEK DEĞER YAPILACAK UYGULAMALAR
EKİM TEMİZLİK 1. İlgili  Değer ile ilgili hikayelerin okutulması,2. İlgili  Değer ile ilgili drama çalışması3. Afiş çalışması,4. Sosyal Kulüp çalışması,5.Tiyatro, münazara vb. faaliyetler,6.Velilere mektup göndermek,7. Değerler Eğitimi panosunun hazırlanması,8. Veli ziyaretlerinde “Değerler Eğitiminin “ önemi ile ilgili açıklamaların yapılması.
KASIM ÇALIŞKANLIK
ARALIK DOĞRULUK
OCAK SAYGI
ŞUBAT SEVGİ
MART HOŞGÖRÜ
NİSAN SORUMLULUK
MAYIS YARDIMSEVERLİK

 

 • Ø Liselerde bu değerler ile birlikte vatanseverlik, duyarlılık, bağımsızlık, adalet, eşitlik, güven-özgüven, hedef belirleme, sabır, misafirperverlik gibi öğrencilerin kendi gelişim dönemlerine yönelik değerler yukarıdaki tabloya eklenebilir.

DEĞERLERLE İLGİLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ETKİNLİK ADI       :  NASIL DAVRANMALIYIM? DERS                     :  SOSYAL BİLGİLER SINIF                     : 4 TAHMİNİ SÜRE   : 40 ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM TEMEL BECERİLER: Kanıtı tanıma ve kullanma, iletişim ve araştırma. KAZANIMLAR        : Ailesi, yakın çevresi ve arkadaşları ile iletişim kurmada sevgi, saygı, hoşgörü değerini ön planda tutar. SÜREÇ                    :  Büyük öğrenciler okul içi etkinliklerde küçük öğrencilere rehberlik eder.                                 Sevgi, saygı ve hoşgörü ile ilgili Hikayelerle Değerlerimiz kitabı öğrencilere okutturulur. Nasıl Davranmalıyım? Etkinliği dramatize edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Okulda bizlerden yardım bekleyen kimlerdir? 2- Yardım yaparken nasıl davranmalıyız? 3- Bizden küçük öğrencilerin yanlış davranışlarını hangi değerlerle düzeltmeliyiz? 4- Büyüklerimize karşı nasıl davranmalıyız? Alınan cevaplara bağıntılı olarak aile, çevre ve arkadaş ile iletişim kurmada; sevgi, saygı ve hoşgörülü davranmamızın gerekli olduğu sonucuna varılır.

ARGE BİRİMİ -2011

        ETKİNLİK ADI               : “ TEMİZLİĞİN GETİRDİĞİ DOSTLUK” DERS                             : TÜRKÇE SINIF                             :4 TAHMİNİ SÜRE           :40 TEMA                           : GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE TEMEL BECERİLER     : Karar Verme, Karşılaştırma Yapma, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma KAZANIMLAR             :Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. SÜREÇ                         : Temizliğin Getirdiği Dostluk hikayesi öğrencilere okutturulur. Temizliğin Getirdiği Dostluk etkinliği dramatize edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Çevremizi güzelleştirmek için ne yapmalıyız? 2- Temizliğin faydaları nelerdir? 3- Kişisel temizlik kurallarımız nelerdir?   Alınan cevaplar bağlantılı olarak sağlıklı olmamız için temizliğe dikkat etmemiz gerekir.

ARGE BİRİMİ -2011

          ETKİNLİK ADI                  : “SORUMLULUK DOSTLUKLARI GÜÇLENDİRİR” DERS                                : TÜRKÇE SINIF                                :4 TAHMİNİ SÜRE              :40 TEMA                              : GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE TEMEL BECERİLER        : Karar Verme, Karşılaştırma Yapma, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma KAZANIMLAR                : Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. SÜREÇ                            :  Sorumluluk Dostlukları Güçlendirir hikayesi öğrencilere      okutturulur. Sorumluluk Dostlukları Güçlendirir etkinliği dramatize  edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Sorumluluklarımız nelerdir? 2- Yapmamız gereken görevleri eksiksiz yapmak bizleri mutlu eder mi? 3- Sorumluluk sahibi insanlar kimlerdir? Alınan cevaplara bağlantılı olarak, bütün canlılarda olduğu gibi hepimizin görev ve sorumlulukları vardır. Hayatımız boyunca sorumluluk sahibi olmalıyız.

ARGE BİRİMİ -2011

        ETKİNLİK ADI                    : “ÇALIŞKAN ARI” DERS                                  : TÜRÇE SINIF                                  :4 TAHMİNİ SÜRE                :40 TEMA                                : GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE TEMEL BECERİLER          : Karar Verme, Karşılaştırma Yapma, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma KAZANIMLAR                  : Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. SÜREÇ                              :                                           Çalışkan Arı hikayesi öğrencilere okutturulur. Çalışkan Arı etkinliği dramatize edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Başarılı olmak için ne yapmalıyız? 2- Çalışmanın faydaları nelerdir? 3- Çalışılarak başarılı olmak bize neyi kazandırır?   Alınan cevaplara bağlantılı olarak hayatta başarılı olmamız düzenli çalışmaya bağlı olduğu sonucuna varılır.

ARGE BİRİMİ -2011

        ETKİNLİK ADI                     : “YARDIMLAŞMANIN GETİRDİĞİ MUTLULUK” DERS                                   : TÜRKÇE SINIF                                   :4 TAHMİNİ SÜRE                 : 40 TEMA                                 : GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE TEMEL BECERİLER           : Karar Verme, Karşılaştırma Yapma, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma KAZANIMLAR                   : Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. SÜREÇ                               : Yardımlaşmanın Getirdiği Mutluluk hikayesi öğrencilere okutturulur. Yardımlaşmanın Getirdiği Mutluluk etkinliği dramatize edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Yardıma ihtiyaç duyan kişilere karşı nasıl davranmalıyız? 2- Yardımlaşmanın faydaları nelerdir? 3- Yardımlaşma sonucunda kendimizi nasıl hissederiz? Alınan cevaplara bağlantılı olarak; başkalarına yardımcı olduğumuzda mutlu oluruz. Bu durum çevremizi de mutlu eder.

ARGE BİRİMİ -2011

        ETKİNLİK ADI              : DOĞRU SÖYLEMEYİ NASIL BAŞARDIM? DERS                            :TÜRKÇE SINIF                            : 4 TAHMİNİ SÜRE           :40 TEMA                           : GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE TEMEL BECERİLER     : Karar Verme, Karşılaştırma Yapma, Yorumlama ve Sonuç Çıkarma KAZANIMLAR             : Dinledikleri ile ilgili çıkarımlar yapar. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. SÜREÇ                         :                                      Doğru Söylemeyi Nasıl Başardım? hikayesi öğrencilere okutturulur. Doğru Söylemeyi Nasıl Başardım? etkinliği dramatize edilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; 1- Bize yöneltilen sorulara nasıl cevap vermeliyiz? 2- Doğru olmanın faydaları nelerdir? 3- Yanlış davranışlarımızı nasıl düzeltmeliyiz? Alınan cevaplara bağlantılı olarak; aile, çevre ve arkadaş ile iletişim kurmada; doğru davranmamızın gerekli olduğu sonucuna varılır.     [reklam_metin]

ARGE BİRİMİ -2011

        ETKİNLİK ADI                : DUYU ORGANLARI DERS                              :SERBEST ETKİNLİK SINIF                              :3 TAHMİNİ SÜRE            :40 TEMA                            : BENİM EŞSİZ YUVAM TEMEL BECERİLER      : Yaratıcı Düşünme, İletişim, Araştırma KAZANIMLAR              : Ailesi ve yakın çevresiyle ilişki kurmada duyu organlarının rolünü açıklar. SÜREÇ                          : Öğrencilere yanlarında oturan arkadaşlarıyla kendilerine ait araç gereçleri değiş tokuş yapmaları sağlanır. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar; Arkadaşlarınızdan  aldığınız araçların; 1- Kokusu nasıldır? 2- Şekli nasıldır? 3- Dış yüzeyi nasıldır? 4- Çıkardığı ses nasıldır? 5- Tadı nasıldır? Alınan cevaplara bağlantılı olarak aile ve çevre ile ilişki kurmada duyu organlarının gerekli olduğu sonucuna varılır. Öğretmen ve öğrencilerin ortak kararı ile duyu organları belirlenir. Duyu organlarının görevleri ile ilgili örnekler verilir.

ARGE BİRİMİ -2011

      ETKİNLİK ADI             :HALAY DERS                           :SERBEST ETKİNLİK SINIF                           :4 TAHMİNİ SÜRE          :40+40 ÖĞRENME ALANI      : KÜLTÜR VE MİRAS TEMEL BECERİLER     : Araştırma, Kültür Değerleri Koruyan ve Geliştiren KAZANIMLAR             : Örf ve adetlerimizin ilk hali ve şimdiki halini karşılaştırarak zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceler. SÜREÇ                          :  Öğrencilere düğün törenleriyle ilgili bildiklerini açaklamaları istenir. Düğünlerimiz drama yoluyla sınıfta canlandırılır. Drama çalışmasının sonunda öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur; 1- Halay oyununu beğendiniz mi? 2- Halay oyununun ilk halinin nasıl olduğunu merak eden var mı? 3- Günümüze kadar halay oyunu nasıl bir değişime uğramıştır? 4- Halay oyununu kimlerden miras almışız? v.b. sorular sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplara bağlantılı olarak genellemeler yapılır. Bu genellemelerin akabinde öğrencilere örf ve adetlerimizi araştırmaları için ödev verilir. Bir sonraki “ Serbest Etkinlik” dersinde örf ve adetlerimizle ilgili değişim gelişimi izleyen birkaç veli sınıfa çağrılır. Öğrencilerden örf ve adetlerimizle ilgili velilere soru sormaları istenir. Alınan cevaplara bağlantılı olarak, bir arada yaşayan insanların ortak olarak paylaştıkları çeşitli örf ve adetlerin olduğu bilincine varılır. Öğretmen, öğrencilere “ Halay Oyunu” ile ilgili sorular sorar; 1- Halay Oyunu geçmişte nasıl oynanmış? 2- Bu oyun günümüzde nasıl oynanıyor? 3- Geçmiş ile günümüz arasındaki zaman sürecinde halay oyununda nasıl bir değişim söz konusudur? Bu soruların cevapları alındıktan sonra; öğretmen ve öğrencilerin ortak kararı ile örf ve adetlerimizdeki değişiklikleri belirler. Örf ve adetlerimiz atalarımızdan bize kalan en önemli miraslarımız olduğu, bunların korunması ve gelişmesinde bizlerin sorumlu olduğu belirtilir.

ARGE BİRİMİ -2011

DEĞERLER EĞİTİMİ ANAOKULLARI ÖRNEK ETKİNLİK -1 SINIF DÜZEYİ: Anasınıfı ETKİNLİK ADI: Canlıları Sınıflandırma ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 15dk. TEMA: Sorumluluk KAZANIM: İnsanın Değerli Olduğunu Bilir KAZANIMIN GÖRÜNEN ADI: İnsan YÖNTEM: Sınıflandırma MATERYALLER: Fon Kartonu, makas, yapıştırıcı, kitap dergi vb. yerlerden toplanmış olan hayvan, insan ve bitki resimleri KAYNAK/KAYNAKLAR: Çeşitli kitap, gazete, dergi ve kitaplar ÖN HAZIRLIK:  Öğretmen, etkinliği çocuklara sunmadan önce çeşitli özellikleri (konuşma, yazma, düşünme, ağlama, gülme, resim yapma, vb.) ve değişik canlı türlerini bir tablo halinde hazırlar. Ayrıca arkaları yapışkanlı küçük yıldızlar keser. ETKİNLİĞİN UYGULANIŞI: Çocuklara sırayla canlıların özellikleri hakkında sorular sorulur. Örneğin; “Tablodaki canlılara bakalım, bu canlılardan hangisi konuşur, hangisi resim yapar?” gibi. Söylenen özelliklere sahip olan canlının olduğu gruba yıldız şeklini yapıştırır. Sorular bittikten sonra en çok yıldızı olan canlı türü tespit edilir. DEĞERLENDİRME: Diğer canlı türlerine göre daha fazla özelliği bulunan insanların doğada bulunan tüm canlılar içerisinde en değerlisi olduğu hakkında sohbet edilir. GÖRSELLER: Değişik canlı resimleri. DEĞERLER EĞİTİMİ ANAOKULLARI ÖRNEK ETKİNLİK -2 SINIF DÜZEYİ: Anasınıfı ETKİNLİK ADI: Parmak İzi Deneyi ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 15 dk. TEMA: Sorumluluk KAZANIM: İnsanın Değerli Olduğunu Bilir KAZANIMIN GÖRÜNEN ADI: İnsan YÖNTEM: Deney MATERYALLER: Siyah fon kartonu, koli bandı, pudra ETKİNLİĞİN UYGULANIŞI: Çocukların parmakları sırayla pudraya batırılır. Pudraya batırılan parmak koli bandına bastırılır ve siyah fon kartonuna yapıştırılır. DEĞERLENDİRME: Etkinlik sonucunda herkesin parmak izinin farklı olduğu, sadece parmak izi değil birçok özelliğimizle biricik olduğumuz hakkında sohbet edilir.

ÖRNEK VELİ MEKTUBU

SORUMLULUK

            Değerli Anne Babalar; çocuğunuza sorumluluk erdemini kazandırmak için: Sizin hayatınız planlı ve programlıysa; eşinize, çocuklarınıza ve topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız çocuğunuzun bu erdemi edinmesi çok daha kolay olacaktır. Hayatınızı bu bilinçle biçimlendirmeye çalışınız. Çocuğunuza evde yaşına ve gelişim seviyesine uygun sorumluluklar veriniz. Çocuğunuzun verdiğiniz sorumluluğu yerine getirip getirmediğini takip ediniz. Ev işlerine karşı istekli davrandığında çocuğunuzu engellemeyiniz. Aksi takdirde “Sen bu işi doğru düzgün yapamazsın!” mesajını vermiş olursunuz. Sonuçta çocuk her şeyi sizin yapmanıza “izin vermek”le kalmayıp artık ev işlerine yardımcı olmayı da reddedecektir. Eğer çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmede zamanlama sorunu yaşıyorsa ondan işini belli bir sürede bitirmesini isteyebilirsiniz. Aksi halde görevi genellikle sevdiği işlerden sonraya erteleyecektir. Yetiştiremediğinde çocuğunuzun görevini üstlenmeyiniz ve yarım işini tamamlamayınız. Aksi takdirde ona şunu öğretmiş olursunuz: “Eğer işini bitiremiyorsan, sıkıldığın noktada bırak; biri gelip tamamlayacaktır. Ona hangi sorumlulukları verebileceğinizin basit bir ölçüsü vardır: Eğer çocuk o işi kendi başına yapabiliyorsa onun adına bunu siz yapmamalısınız. Örneğin, 4-5 yaşlarında bir çocuk rahatlıkla kendi yemeğini yiyebilir, tabağını mutfağa götürebilir. Kirlenen giysilerini kirli sepetine atabilir, oyuncaklarını toplayabilir. Okul çağı çocukları ise bunlara ilaveten sofra kurmak ve toplamak, çamaşır asmak veya toplamak, çöp dökmek, küçük kardeşiyle ilgilenmek ve kendine bazı yiyecekleri hazırlayabilmek gibi işleri rahatlıkla yapabilirler. Unutmayınız ki bunlar çocuğunuzun sorumluluk duygusunu ve temel becerilerini geliştirdiği gibi özgüvenini de arttıracaktır. Çocuğunuza kendisinin seçeceği bir saksı çiçeği alınız ve bakımının sorumluluğunu ona veriniz. Çiçeğin büyümesini birlikte gözlemleyiniz. Girişimci tavırlarında çocuğunuzu tebrik edip gerekirse ödüllendiriniz. Ancak “Şu işi yaparsan, şunu veririm.” Gibi rüşvetçi bir tavır içine girmeyiniz. Çocuğunuz hayat boyunca çeşitli sorunlar yaşayabilir. Bunları çözümleyemediği zaman onun adına çözüm üretmeyiniz. Bu şekilde onun sorun çözme yeteneğinin gelişmesini engellemiş olursunuz. Sadece yol gösterici olunuz ve onu teşvik ediniz. Ayrıca yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek sorumluluk almanın şartıdır. Yaptığı veya yapmadığı şeylerin doğal sonuçlarıyla yüzleşmek başlı başına öğretici bir etkiye sahiptir.

            HEPİNİZE SORUMLULUĞUNU BİLEN EVLAT SAHİBİ OLMANIZ DİLEKLERİYLE

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı değerler eğitimi sunumudur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*