Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

DUYURU
2012-2013 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile ilgili
olarak YYÜ Pedagojik Formasyon Komisyonu’nun 28.09.2012 tarihli
toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda  Üniversitemize  200 kiĢilik kontenjan
verilmiştir.
1) 17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan  kararın b maddesinde  ”  2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitelerimizde yürütülmesine izin  verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın  %40’ının Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi,  İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve  Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar
Resim/Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan  mezunlarına ayrılmasına,  kontenjanın %60’ının ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına” karar verilmiştir.
2) 1. maddede bahsedilen %40’lık kısma dahil olan alanlar için toplamda  80 kişilik kontenjan ayrılması gerekmektedir. Bahse mevzu  80 kiĢilik kontenjan her bir alana eşit olarak dağıtılacaktır.
3)  17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan  kararın  c maddesinde  Yükseköğretim kurumları tarafından pedagojik sertifika programlarındaki kontenjanın  en fazla %50’sinin kendi üniversitesi mezunlarına ayrılmasına karar verilmiştir.
4) 17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan  kararın  d
maddesinde;”Söz konusu sertifika programına başvuracak adaylar için üniversitelere
2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının
en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerektiğine, yükseköğretim
programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde bu
şartın aranmamasına ilişkin kararın uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve üniversiteler
arasındaki not sistemi karşılıklarının birbiri ile uyumlu olmadığı, bir standart yöntemin
bulunmadığı dikkate alınarak,  adayların not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük
sisteme dönüştürülmesinde, adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisinin
kullanılmasına, başvurulan üniversite tarafından herhangi bir dönüştürme işlemi
yapılmamasına” ifadeleri mevcuttur.* Kendi üniversitesinin 100’lük sisteme göre not dönüşümü belgesi olmayanların ön
   kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
* Yurtdışından mezun olan adaylar, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma
   denklik belgesini ve 100’lük not sistemiyle uyumlu transkriptini ibraz etmekle
   yükümlüdür.
5) Kayıt Tarihleri
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
ÖN KAYITLAR 01.10.2012 05.10.2012
ASIL LİSTE KESİN KAYITLARI 08.10.2012 10.10.2012
1. YEDEK LİSTE KAYITLARI 11.10.2012 12.10.2012
2. YEDEK LİSTE KAYITLARI 15.10.2012 16.10.2012
3. YEDEK LİSTE KAYITLARI 17.10.2012 18.10.2012
SON KAYIT (İHTİYAÇ HALİNDE)* 19.10.2012 19.10.2012
DERSLERĠN BAŞLANGICI 30.10.2012
* 18.10.2012 mesai bitimi itibari ile kontenjanların dolmaması halinde,  sadece sitemizden
ilan edilmiş olan, kontenjanı boş kalan branşlar için 19.10.2012 günü saat 12:00’ye kadar,
daha önce ön kayıt yaptırmış ve şahsen  yeniden  dilekçe verenlerden mezuniyet
notlarına göre sıralama yapılarak kontenjanlar doldurulacaktır.
6) Ön Kayıt İşlemleri :
Adaylar ekteki dilekçe formunu doldurulup Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na şahsen
veya bir yakını tarafından  başvuruda bulunubiliker (Posta veya e-posta yoluyla
başvuru kabul edilmeyecektir).
Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
i. Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
ii.Transkript (Onaylı)
iii. Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı / Fakültemizde onaylatılabilir)
iv. 2 Adet Vesikalık Resim
v. Ön kayıt baĢvuru ücretine ait (40 TL) banka dekontu
7) Not Değerlendirme Kriteri :
BaĢvuran adayların transkriptlerinde belirtilen not dönüĢümleri esas alınarak, her alan
kendi içerisinde not üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.
8) Alan Değerlendirme Kriteri :
* Ön kayıt iĢlemleri tamamlandıktan sonra her bölüme ayrılacak kontenjan, 120 kiĢilik
toplam kontenjan üzerinden her bir bölüme yapılan ön kayıt baĢvuru sayısına göre
yüzde olarak belirlenecek ve not üstünlüğü esasına göre üniversitemiz web sayfasında
ilan edilecektir (http://www.yyu.edu.tr). * Aynı alanda birden fazla adayın aynı ortalamaya sahip olmaları durumunda, yaĢı
    küçük olan adaya öncelik verilecektir.
9) Kayıt İŞlemleri
Her alan için ilk olarak asil liste ilan edilecek olup, asil listede ilgili tarihlerde kayıt
yaptırmayan adayların yerine  aynı alanda (YYÜ mezunları ile DĠĞER üniversite
mezunları da kendi içerisinde değerlendirilmek kaydı ile) yedek listede bulunan
adaylar kayıt yaptıracaklardır (Bkz. Madde 5).
10) Ücretlendirme
*  17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan  kararın  ç
maddesinde;” 07/10/2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı yeniden düzenlenerek,
söz konusu sertifika programından ücret alınıp alınmamasına üniversiteler tarafından
karar bağlanmasına, ücret alınacak ise belirlenecek miktarın Devlet Üniversiteleri
Eğitim Fakültelerinin ikinci öğretim programları için alınan öğrenim ücretinin bir kat
fazlası olan 2.054 TL (ikibinellidört Türk Lirası) rakamını geçmemesi gerektiğine“
karar verilmiĢtir.
*  Yukarıdaki kararlar doğrultusunda,  Pedagojik Formasyon Sertifika Programına
katılacaklardan alınması öngörülen ücretler aşağıdaki gibi olup, YYÜ Yönetim Kurulu
kararı ile kesinleĢtikten sonra ilan edilecektir.
– Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti : 2050 TL
– 2011-2012 eğitim  öğretim yılında formasyon programına katılıp da baĢarısız olan
         öğrenciler için ders başına 205 TL ücret alınacaktır.
11) Ödeme Tablosu:
Yeni kayıtlar için   : 1 peşin (1050 TL – kesin kayıt esnasında / Ekim 2012)
                                  1 taksit (1000 TL – 2.dönem/Şubat 2013) olarak yapılacaktır.
Eski öğrenciler için : Her döneme ait ders baĢına 205 TL.
* Tüm iletişim (http://www.yyu.edu.tr) adresi üzerinden gerçekleĢtirilecektir. Adayların
    ilgili web adresini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca
    telefonla bilgi / haber verilmeyecektir.
*  Dersler hafta içi 17:
00
-23:
00
saatleri arasında YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın
    dersliklerinde yapılacaktır.
* Ön kayıt baĢvuru ücreti olarak, YYÜ İŞ Bankası Kampüs şubesi’ndeki 8901-140606 
nolu formasyon hesabına 40 TL yatırılacak olup, ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.
*  Tüm yasal işlemlerde yukarıdaki yönerge geçerli olacaktır.YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
Üniversitenizin 2012-2013 eğitim öğretim yılında açmış olduğu Pedagojik Formasyon
Sertifika Programına ait yönergeyi okudum ve kayıt yaptırmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.  ……../10/2012
İmza : …………………………………..
Adı ve Soyadı : …………………………………………………………………………….
TC Kimlik No : …………………………………………………………………………….
İletişim Telefonu : …………………………………………………………………………….
e-posta adresi : …………………………………………………………………………….
Mezun olduğunuz :
Üniversite : …………………………………………………………………………….
Fakülte : …………………………………………………………………………….
Bölüm / ABD : …………………………………………………………………………….
Diploma Notu : ……………………. (100’lük sistem karşılığı – bkz. Madde 4)
Not:  Herhangi bir sebepten dolayı ad veya soyad değiĢikliği olanların, gerekli belgeleri
         (mahkeme kararı, evlilik / nüfus cüzdanı) ibraz etmeleri zorunludur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

2015-2016 Pedagojik Formasyon Başvuruları

Önemli Gelişme: Formasyon Yetkisinin Üniversitelere Geçmesinden Sonra Üniversitelerin Açıkladığı Kontenjan ve Duyurular İçin Tıklayınız “2015-2016 ...