Halk Edebiyatı

Karagöz Oyunlarının Kaynağı

Araştırmacılar, gölge oyunlarının kaynağı üzerine çeşitli görüşler ileri sürerek bu oyunları, Moğolların Çinlilerden aldığını, Moğollardan da Orta Asya Türklerine geçtiğini söylerler. Anadolu’ya göç edenlerle bu sanatın bütün dünyaya yayıldığı ileri sürülür.  Bazılarınca iddia edilir ki, gölge oyunları 16. yüzyılda Mısır yoluyla Anadolu’ya gelmiştir. Bu iddiaya göre, Yavuz Sultan Selim 1517 tarihinde Mısır’ ı ele geçirince şerefine verilen bir eğlence sırasında gölge oyununa ...

Devamını Oku »

Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir?

Kendi devrindeki saz şairleri arasında büyük bir şöhret kazanmış mühim bir simadır. Muhtemelen gençliğinde Murat Reis’i mahiyetinde Cezayir’de bulunmuş ve bundan dolayı Kayıkçı lakabını almıştır. Cezayir ve Murat Reis’e ait birkaç manzumesi bunu göstermektedir. Zamanının mühim hadiselerine kayıtsız kalmayan şairimiz 2. Osman’ın 1622’de şehadeti ve İran Şahı 1. Abbas’ın 1623’te Bağdat’ı zaptı hakkında da şiirler yazmıştır. Osmanlı ordusuna mensup olan ...

Devamını Oku »

Hayali Kimdir

Elimizde biri aruzla, ikisi heceyle yazılmış üç manzumesi bulunan Hayali hakkında fazla bilgimiz olmadığı gibi bu kadar az eserle edebi şahsiyeti hakkında bir fikir edinmek de imkânsızdır. Klasik edebiyatın kuvvetli tesiri altında kaldığı 16,asrın büyük klasik şairi Hayali ’ye karşı beslediği hürmet tesiriyle aynı mahlası almasında da anlaşılan bu şair muhtemelen 1577 İran seferine Adil Giray Han mahiyetinde iştirak etmiştir, ...

Devamını Oku »

Öksüz Dede Kimdir

Osmanlı-İran harplerine ait iki manzumesi sayesinde 3. Murat devrinde yaşayan yeniçeri şairlerinden olduğunu kesinlikle öğrendiğimiz Öksüz Dede, çeşitli bakımlardan Kul Mehmet’le mukayese edilemeyecek kadar mühim bir şahsiyettir. Eserleri kendi devrindeki saz şairlerine ait bariz vasıfları göstermektedir. Manzumelerindeki mert, sade, biraz haşin fakat canlı eda, o devir ordu ve donanma şairlerinde genel tavırdır. Manzumelerinden birisinin 8 heceli kıtalarla ve Rumeli şairlerine ...

Devamını Oku »

Levni Kimdir?

18.asrın ilk zamanlarında daha doğrusu 17.asrın sonlarında şöhret kazanmış saz şairleri arasında daha çok nakkaşlıkla tanındığı için Levni mahlasını kullanan bir şairimizdir. Aşık Ömer’den bahsederken onun bir resmini yaptığından haberdar olduğumuz bu sanatkarın bazı minyatürleri Topkapı Müzesinde ve bazı Avrupa müzelerinde de mevcuttur. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanlarında çok uzun bir süre İstanbul’da yaşamış olan Boğdan Beyi meşhur Kentemiroğlu ...

Devamını Oku »

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 1208 tarihinde doğmuştur. Nasreddin Hoca babası Abdullah Efendi gibi imamlık yapmıştır. Daha sonraları Konya’nın Akşehir ilçesine taşınmıştır. Köyde medrese eğitimi alan Nasreddin Hoca’nın daha sonraları medresede hocalık yaptığı söylenir. Hoca ismini de medresede çalışmasıyla aldığı söylenir.  Nasreddin Hoca’nın Kişiliği Nasreddin Hoca geçmişte Anadolu’da yaşayan en ünlü halk adamlarımızdan biridir. Bu üne sahip olmasında yaşadığı olaylardan ...

Devamını Oku »