Edebiyat

EDEBİYATA GİRİŞ

METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLER

EDEBİ METİNLER

 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

METİN TÜRLERİ

SÖZLÜ METİN TÜRLERİ

TİYATRO

Geleneksel Türk Tiyatrosu

→ Modern Tiyatro

ŞİİR

ŞİİR TÜRLERİ

ŞİİRDE AHENK

SÖZ SANATLARI

TÜRK EDEBİYATI’NIN DÖNEMLERİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

Sözlü Dönem

Yazılı Dönem

İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

→ İslami Dönemde İlk Eserler

→ Anadolu’daki İlk Ürünler

Divan Şiiri

Halk Şiiri

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

→ Tanzimat Dönemi

→ Serveti Fünun Edebiyatı

→ Fecri Ati Edebiyatı

→ Milli Edebiyat Dönemi

→ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

EDEBİ AKIMLAR

 • Hümanizm
 • Rönesans
 • Klasisizm (Kuralcılık / Akılcılık)
 • Romantizm (Duyguculuk / Coşumculuk)
 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Natüralizm (Tabiatçılık)(Doğalcılık)
 • Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
 • Sembolizm (Simgecilik)
 • Empresyonizm (İzlenimcilik)
 • Dadaizm (Kuralsızlık)
 • Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
 • Kübizm (Şekilcilik)
 • Fütürizm (Gelecekçilik)
 • Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
 • Modernizm
 • Postmodernizm