12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, 12 edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 12.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 2.dönem 1.yazılı soruları 12.sınıf

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 12.sınıfın ilk sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı İNDİR

12.Sınıf Edebiyat Sınav Soruları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşını konu alan yazar ve eserleri nelerdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Modernist romanın özelliklerini yazınız.

 • Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.
 • Kurallara ve toplum düzenine isyan vardır.
 • Bireysel ve toplumsal huzursuzluk, bireyin toplumla çatışması, yalnızlık, geleneğe karşı olmak, iç dünyaya kapanmak, küçük burjuva aydınının bunalımları gibi konular işlenir.
 • Genellikle geriye dönüş, iç çözümleme, iç konuşma, iç monolog, bilinç akışı teknikleri kullanılır.
 • Modernist romanlarda varoluşçuluk akımının etkileri bulunur.

Toplumcu gerçekçi romanda ele alınan başlıca temalar nelerdir?

Büyük şehre göçün ortaya çıkardığı problemler, Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları, köylü-ağa, zengin-fakir, öğretmen-imam, aydın-cahil, halk-yönetici, güçlü-güçsüz çatışması gibi konular işlenir.

Postmodernist romanda öne çıkan teknikleri yazınız.

Üst Kurmaca: Üst kurmaca, yazarın romanda kurgu içinde kurgu yapmasıdır. Örneğin polisiye romanın içinde bu türün özelliklerinin de kurgusal olarak yer alması üst kurmacadır.

Metinlerarasılık: Bir metnin kendinden önce yazılmış metinlerle bir şekilde ilişki kurması ve bunun romana yansımasıdır. Örneğin yazarın bir şiirden ya da masaldan etkilenip romanın bir bölümünü o şekilde oluşturması.

Fantastik Öge: Gerçekleşmesi mümkün olmayan olay ve durumların, hayali ürünlerin romanlarda gerçekten olmuş gibi anlatılmasıdır.

Pastiş: Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım ile üslup özelliklerini taklit etmesidir.

Parodi: Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın eserinden örnek alarak oluşturmasına parodi denir.

İroni: Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi metin oluşturmasıdır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

……… Tezli……….roman toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir teze dayalı şekilde işleyen roman türüdür. Edebiyatımızda Yakup Kadri’nin……. Yaban……’ı ve Kemal Tahir’in……….. Devlet Ana….. romanı örnek gösterilebilir.

Millî Edebiyat anlayışını sürdüren sanatçılar ve ortaya koydukları eserler…… Memleket Edebiyatı”…….. adıyla da bilinmektedir.

1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi romancılarımız BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN roman türünde eserler vermişlerdir.

Elveda Gül Sarı, Toprak Ana gibi eserlerin yazarı CENGİZ AYTMATOV; Kırgız edebiyatı sanatçısı olup Türk dünyası edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

Özellikle Latin Amerika edebiyatında belirginleşen BÜYÜLÜ GERÇEKLİK akımı, Gabriel Garcia Marquez’in Nobel’i almasıyla önem kazanan bir edebiyat anlayışıdır.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.

 • Cumhuriyet Dönemi Türk romanında birçok yazar, bireyin iç dünyasına yönelik eserler kaleme almışlar; psikoloji açısından olay, mekân gibi ayrıntılara değinmişlerdir. D
 • Cumhuriyet’inilk on yılında yazarlar, genellikle  bireysel sorunlara yönelmişlerdir. Y
 • Postmodernist romanda tarih, yazarın kurgusunu yerleştirmek için kullandığı bir fondur. D
 • Farklı anlatım teknikleriyle ön plana çıkan Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay  yazarlar dini ve milli duyarlılığı esas alan romanlar yazmıştır. Y
 • Milli edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin şiirlerinde, halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer tutmuştur. Hece ölçüsü, nazım şekilleri, halkın konuştuğu sade dil, bu kuşağın şiirlerinde kullanılmaya devam etmiştir. D
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gözleme dayalı gerçekçilik, 1930-1940 yılları arasında toplumcu gerçekçiliğe yönelmeye başlar. D
 • Devlet Ana ve Osmancık romanları Osmanlı Devleti’nin kuruluş̧ yıllarını anlatır. D
 • Ahmet Hamdi Tanpınar İçimizdeki Şeytan romanında hayata bakışları farklı iki gencin evliliklerini konu etmiştir. Y
 • Parodi tekniğinde, taklit edilen metnin söyleyiş̧ ve anlatış şekli örnek alınır. Y
 • Cengiz Aytmatov romanlarında Kırgızlara ait efsane, destan, masal, hikâye ve türküleri kullanmıştır. D
 • Postmodernizm, klasik roman anlayışına tepki olarak doğar. D

Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını karşılarına yazınız?

Sanat hayatına şiirle başlayan yazar edebi anlayışında üniversiteden hocası Yahya Kemal Beyatlı’nın etkisinde kalmıştır. Hikaye ve romanlarında bireyin iç dünyasını ele almıştır. Bunun dışında doğu-batı çatışması en çok ele aldığı temalardan olmuştur. Huzur ile Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi önemli romanları vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar

Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi önemli roman yazarlarındandır. Müfettişlik görevi sırasında Anadolu’yu gezmiş ve bu gözlemlerini romanlarında kullanmıştır. Eserlerinde yurdun çeşitli yerlerindeki olumsuzlukları, yanlış Batılılaşma gibi konuları ele alıp mizahi gücüyle birleştirdi. Anadolu’daki gözlemlerini de Anadolu Notları adlı gezi kitabında topladı. Reşat Nuri Güntekin

Türk dünyası edebiyatının önemli bir ismi olan yazar serlerinin çoğunda tema olarak aşk, dostluk, savaş döneminin acıları ve kahramanlıkları ile Kırgız gençliğinin gelenek ve göreneklerine bağlılığını işlemiştir. Yazarın sanatındaki en belirgin nitelikler; özüne bağlılığın yanı sıra kendinden, halkından ve coğrafyasından haberdar olmaktır. Eserleri Türkçenin yanı sıra 150’den fazla dile çevrilerek milyonlarca baskıya ulaşmıştır. Cengiz Aytmatov

Aşağıdaki eserleri ait olduğu yazarla eşleştirin.

Teneke                             Ahmet Hamdi Tanpınar

Yılanların Öcü                  Fakir Baykurt

Elveda Gülsarı                   Cengiz Aytmatov

Değirmen                          Yaşar Kemal

Sessiz Ev                           Sabahattin Ali

Mahur Beste

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?

 1. Filmini beğenmeyişimin bundan başka sebepleri de var.
 2. Çalışırken okumanın bunun gibi zorlukları var.
 3. Çünkü onu yıllardır görmüyor ve özlüyordum.
 4. Kendine güvenen insan riskleri göze alarak işe başlar.
 5. Bu akşam daha farklı bir oyun bekliyoruz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?                                              

A) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
B) Mademki ders çalışmıyor, yapacak bir şey yok.
C) Odadaki sıcaklık artınca camları açtık.
D) Senin gömleğin eskimiş, benimki hâlen yeni duruyor.
E) Sizki bu noktaya gelmek için ne zorluklar çektiniz

Aşağıda yer alan yazım yanlışlarını düzeltiniz.

Tanzimat döneminde çıkarılan ilk gazete olan Tercüman-ı Ahval Gazetesi, yeni bir edebiyatın başladığını gösteriyordu. Bu dönemde yazılan önemli eserlerden olan Felâtun Bey İle Râkım Efendi romanında kültürel değişim ele alınmıştır. Bu eserin yanısıra birçok eserde bu konu işlenmiştir. Bu eserler 19. yy’nin önemli Türk romanlarıdır. Düşününki ilk defa tanıştığımız roman da başarılı örnekler vermişiz. Bu eserler keyifle okuna bilir.

Tanzimat Dönemi’nde
Tarcüman-ı Ahval gazetesi
Felâtun Bey ile Râkım Efendi
Yanı sıra
19. yy.ın
Düşünün ki
Romanda
Okunabilir

12 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
12.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.