10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.sınav soruları, 10 edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları, 1.dönem 1.yazılı soruları edebiyat 10

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 1.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

10.Sınıf Edebiyat Sınav Örnekleri

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları


Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 2) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Edebiyatın din ve tarih ile ilişkisini kısaca yazınız.

 Din insanları ortak bir duygu ve vicdan etrafında birleştirirken sözün büyüleyici gücünden yararlanır. Edebi eserler din öğretiminde katkı sağlar.

Din toplumu şekillendirirken edebiyatı da yönlendirir.

Din etkisiyle yeni edebi anlayışlar ve türler ortaya çıkmıştır. Ayrıca yeni kelimeler kazandırmıştır.

Eski olayları anlatan bir edebi eser yazarken sanatçı tarihten yararlanır.

Her eser dönemin sosyal, siyasi ve tarihi şartlarını da taşıdığından bir süre sonra tarihi bir özellik kazanır. Tarihçi de bu nedenle edebiyattan yararlanır.

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 2 ve 4) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türk edebiyatı ana hatları ile kaç döneme ayrılmaktadır? İsimlerini yazınız.

Üçe ayrılır:

 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 2. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 3. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 2 ve 4) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden üçünü yazınız.

Dini hayat, kültürel farklılaşma, sanat anlayışı, coğrafi değişim

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türkiye Türkçesinin Anadolu sahasındaki tarihî gelişimini sıralayınız.

 • Eski Anadolu Türkçesi
 • Osmanlı Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türklerin kullandığı alfabeleri yazınız.

Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi, Latin alfabesi

NOT: Bu alfabeleri “KULAK” şeklinde kodlayabilirsiniz.

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 2) (1 Soru gelecek)
Soru 2) “Alfabeler” konulu bir paragraf yazınız. Yazdığınız metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu, değerlendirmeye dâhil edilecektir.
(
Türk yazı sanatı, yazının gelişmesi, edebiyatın dönemlere ayrılmasının sebebi gibi konuları öğretmenler seçebilir.)

 

Kazanım: A.2.3. Metnin tema ve konusunu belirler. (senaryo 2)

Soru 3) Aşağıdaki metnin tema ve konusunu yazınız.
Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı: Dayak… Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Ve falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası ise nisbetsiz ve mikyassız idi. Küçük Hoca’nın ağır tokadı… Büyük Hoca’nın uzun sopası… ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa Büyük Hoca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Ve kıpkırmızı idi. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük Hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi, ve yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit Büyük Hoca: “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı.

Akşam üstü, okul dağılırken dayağı yiyen çocuğu tuttum:
– Niçin beni yalancı çıkardın? dedim. Musluğu sen koparmamıştın…
– Ben koparmıştım.
– Hayır, sen koparmamıştım. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm.
Direnmedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya. söylemeyeceğime yemin edersem, saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen meraklanıyordum: – Niçin olacak. Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta, ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte.

Tema: Dostluk

Konu: Hasta ve zayıf bir arkadaşının yerine dayak yemeyi göze alan çocuğun dostluğu

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. (senaryo 2)

Soru 4) Yukarıdaki metinde geçen kelimelerin anlamını bağlamdan yola çıkarak yazınız.
İltimas etmek: Ayrıcalık göstermek, kayırmak
Kemikten elleriyle: Can acıtıcı, sert eller

A.2.6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. (senaryo 2 ve 4)

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. (senaryo 2 ve 4)

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

Soru 5A) Yukarıdaki metnin şahıs kadrosunun özelliklerini yazınız.

Anlatıcı (kahraman), zayıf çocuk, onu koruyan güçlü çocuk, Büyük Hoca


Soru 5B) Yukarıdaki metnin zaman ve mekan özelliklerini belirleyiniz.

Mekan mekteptir. Zaman belli olmasa da okul saatinde gerçekleşen bir olay ve devamında akşamüstü çocukla yapılan konuşmalar vardır.

 

A.2.4. Metindeki çatışmaları belirler. (senaryo 4)

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

Soru 6) Yukarıdaki metinde yer alan çatışmayı belirleyiniz.

 

Fıçıyı koparan çocukların dayak yemesi ve ant içen arkadaşının zayıf çocuğu kurtarması.

 

A.2.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. (senaryo 2 ve 4)

Bu sözün üstüne daha söz söylenmemiş. Oğuz beyleri bir bir atlanmışlar. Kazan Bey, yağız atını çektirip binmiş. Dün- dar Bey, alnı beyaz aygırına binmiş. Kara Göne, al atına atlamış. Şîr Şemsettin, büyük beyaz atına binmiş. Beyrek, boz atına sıçrayıp binmiş. Bey Yegenek, doru aygırına binmiş. Saymaya kalksak saymakla bitmez. Kudretli Oğuz beyleri atlarına binmişler. Bunların ardınca öteki yiğitler kalkmışlar. Büyük küçük, atlı yaya birbirine karışmış, ala asker olup Aladağ’a ava çıkmışlar.

Soru 7) Yukarıdaki metnin türünü belirleyerek üç özelliğini yazınız.

Yukarıdaki metin Dede Korkut Hikayelerinden alınmıştır.

Hem destan hem de halk hikayesi özelliği gösterir ve halk hikayeciliğine geçiş eseridir.

Hem gerçek hem de olağanüstü olaylar vardır. (Destan-halk hikayesi geçiş eseri olduğunu gösterir.)

Nazım-nesir karışık yazılmıştır.

Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrası özellikleri bir aradadır.

Anonimdir.

15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

A.2.9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. (senaryo 4)

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

Soru 8) Yukarıdaki anlatım biçimleri ve tekniklerini belirleyerek açıklayınız.

Bir olay akışı ve hareketlilik söz konusu olduğundan öyküleyici anlatım vardır. Ayrıca atların alnı beyaz, kendisi beyaz, büyük vb. gibi ayrıntıları aktardığından betimleyici anlatım vardır.

 

 

A.2.10. Metnin üslup özelliklerini belirler. (senaryo 4)

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

Soru 8) Yukarıdaki üslup özelliklerini yazınız.

Dede Korkut Hikayelerinden alınan yukarıdaki bölümde dil dönemine göre sade ve anlaşılır bir şekilde kullanılmıştır. Türklerin İslamiyet’i daha yeni kabul etmelerinden dolayı metinde Arapça kökenli sözcükler yer almamış, Türkçe kelimeler yoğunlukta kullanılmıştır.

Kazanım: A.2.8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. (senaryo 5)

Soru 9) Aşağıdaki metinlerin anlatıcı ve bakış açılarını belirleyiniz. Bakış açılarının işlevlerini yazınız.
Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi.

 İlahi Bakış Açısı

Bu Nihat eskiden böyle değilmiş. Annesi de böyle değilmiş söylediklerine göre, dokunsan kırılacak türden, dağlalesi gibi incecik bir kadınmış. İşte, pazaryerine bakan o geniş avlulu evde yaşarken babaları olacak adam günün birinde birdenbire bırakıp gitmiş bunları.

Gözlemci Bakış Açısı

Kazanım: A.2.16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. (senaryo 4)

Soru 10)
A) Aşağıda yer alan fiilimsileri bulup çeşidini yazınız.

Orada kaldığımız bir hafta, çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz, incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası Cellat Bataklığı bile, taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes, bir cıva şeridi gibi, kızgın güneşin altında buğulanarak, ta uzaklara, sislere gömülen denize uzanıyordu.

Orada kaldığımız bir hafta, çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz, incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası Cellat Bataklığı bile, taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes, bir cıva şeridi gibi, kızgın güneşin altında buğulanarak, ta uzaklara, sislere gömülen denize uzanıyordu.

B) Aşağıdaki metinde yer alan yazım yanlışlarını bulup doğrusunu gösteriniz.

Pandemi sonrasın da öğrencilerin eğitim süreçlerine adepte olmaları konusunda çaba sarfettik. Bu süreçte evde ders görmeye alışan öğrencilerin okul düzeni alt üst oldu. Yapılan oryantasyon çalışmalarının yanısıra velilerin destekleriyle öğrencilerin okula alışma süreçlerini hızlandırmayı amaçladık. Sınıfta ki eğitim süreci yakın zaman da normale dönecekdir.

Pandemi sonrasın da öğrencilerin eğitim süreçlerine adepte olmaları konusunda çaba sarfettik. Bu süreçte evde ders görmeye alışan öğrencilerin okul düzeni alt üst oldu. Yapılan oryantasyon çalışmalarının yanısıra velilerin destekleriyle öğrencilerin okula alışma süreçlerini hızlandırmayı amaçladık. Sınıfta ki eğitim süreci yakın zaman da normale dönecekdir.

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki videoyu seyrederek 10.sınıf edebiyat 1.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
10.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

15 yorum

 1. Teşekkürler Ederim ! 🙂 <3 ! Böyle Yapmaya Devam Edin Hocam ! 🙂 <3 ! +1 !

 2. Teşekkür ederim hocam.

 3. Çok teşekkür ederim sınavda işime yarayacağına inanıyorum.

 4. Hocaaa eywallahh 📿⚡

 5. Reis Allah razı olsun

 6. Hocam çok teşekkür ederim çok faydalı bir sayfa olmuş

 7. Sınavdan önce kendimi denemek için indirdiğim testlerden bir tanesiydi. Sınavda buradan 4 sorunun aynısı çıktı. Teşekkürler:)

 8. teşekkürler:)

 9. eyw hocam

 10. Hocam o kadar çok teşekkür ederim ki anlatamam aaaaaaa

 11. Sağolun hocam

 12. Gerçekten işime yaradı elinize sağlık

 13. Hoca bunlardan çıkabilir dedi išmize yarayabilir elinize sağlık

 14. Abidik kubidik

  Hucam çok güzel ellerinize sağlık iyi günler eyw😘

 15. Çok sağolun sınavdan 100 aldım

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.