11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı test, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı full tekrar, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı test soruları, 11. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılıya hazırlık, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı test

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 2.sınavı“nda sorumlu olunan konuları içeren arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

11.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

Yukarıdaki bağlantılardan 11.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını indirebilir ve sınav çalışmalarında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki videoyu seyrederek sınav öncesinde hem soru tiplerini görür hem de genel anlamda sınava tekrar etmiş olacaksınız. Videomuzu seyreder ve beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. ❤️

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Hangisi “Namık Kemal” için söylenemez?
A) Sahnelenen ilk yerli tiyatroyu yazmıştır.
B) Halkçıdır, eserlerinde toplum için sanat anlayışını benimser.
C) Ziya Paşa’yı eleştirmiştir.
D) Hece ölçüsünü kullanmıştır.
E) Vatan, hürriyet temalarını çokça işlemiştir.

2) I. Dönem Tanzimat sanatçıları için hangisi söylenemez?
A) Eski edebiyatı değiştirmek ve yeni kavram ile değerleri şiire dahil etmek amacındadırlar.
B) Toplumsal konulara yönelmişlerdir.
C) Eski edebiyatın nazım, ölçü, birim, şekil ve türleri kullanmışlardır.
D) Dilde sadeleşmeyi amaçlamışlar, ancak başarılı olamamışlardır.
E) Aşk, tabiat, felsefe gibi konulara yönelmişlerdir.

3) Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hürriyet Kasidesi – Namık Kemal
B) Çoban Çeşmesi – Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Elhan-ı Şita – Cenap Şehabettin
D) Merdiven – Ahmet Haşim
E) Cenge Giderken – Tevfik Fikret

I.Aruz ölçüsü
II.Sanat anlayışı
III. Kullanılan nazım biçimleri
IV.Soyut konular yerine toplumsal konular

Yukarıdakilerden hangileri I. Dönem Tanzimat edebiyatı ile divan edebiyatının ortak özelliğidir.

A) I. ve B) I. ve  III.   C) II. ve IV.      D) III. ve IV.  E) II.ve III.

5) Fecriati topluluğu hangi topluluğa tepki gösterip onu taklit etmekten öteye gidememiştir?

A) Tanzimat I.dönem
B) Tanzimat II.dönem
C) Divan edebiyatı
D) Halk edebiyatı
E) Servetifünun edebiyatı

6) Servetifünun ile ilgili verilen özelliklerin hangisi yanlıştır?

A) Yabancı sözcük ve tamlamalara çokça yer verilmiştir.
B) Şiirde musikiye önem verilmiş, kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
C) Serbest müstezat nazım şekli geliştirilmiştir.
D) Şiirin konusu genişlemiş, şiirde siyasî ve toplumsal konular işlenmiştir.
E) Süslü, imgeli ve sanatlı bir anlatım vardır.

7) Aşağıda gösterilen sanatçı-dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Akif Ersoy – Servetifünun Dönemi
B) Ahmet Haşim – Fecri Ati Dönemi
C) Recaizade Mahmut Ekrem – II. Tanzimat Dönemi
D) Ziya Gökalp – Milli Edebiyat Dönemi
E) Namık Kemal – I. Tanzimat Dönemi

Azeri edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük şairlerinden birisidir. Heyder Baba’ya Selam şiiri Türk dünyasında tanınmaktadır. Şiirlerinde milli ve kültürel unsuları yansıtmıştır.
8) Parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahtiyar Vahapzade
B) Şehriyar
C) Recep Küpçü
D) Üzeyir Mehdizade
E) Ata Atacanoğlu

Öz dilimle haykırdım, “Ey milletim uyan!” diye
Virân yurdu dolaştım, bir şehrinden bir şehrine
Saç ve sakal ağarttım ben de “Vatan, vatan!” diye
9) Bu satırlar hangi dönemde söylenmiş olabilir?
A) Servetifünun Dönemi
B) Divan Edebiyatı
C) Fercriati Dönemi
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Milli Edebiyat Dönemi

10) Saf şiirle ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Estetik tavır öne çıkarılmıştır, didaktik tutumdan uzak durulmuştur
B) Biçim kaygısı güdülmüş, mükemmeliyetçilik ilkesine bağlanılmıştır.
C) Şiirde ahenge önem verilmiş; söyleyiş tarzı, ritim, kafiye , aliterasyon gibi ses benzerliklerinden yararlanılmıştır.
D) İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanılmış; şiire özgü düşsel bir âlem kurulmuştur.
E) Şiir, düz yazıya yaklaştırılmıştır.

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Söylenmemiş bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz
11) Yukarıdaki dörtlükte Faruk Nafiz Çamlıbel ‘’ Sana uğurlar olsun…’’ dizesiyle kime seslenir?
A) Yerli sanat anlayışını benimsemeyenlere
B) Hassas ruhlu insanlara
C) Halk edebiyatına bağlı olanlara
D) Ahenge önem veren sanatçılara
E) İmgelere yer vermeyen şairlere

12) Manzum hikâye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım şeklinde yazılan hikâyelerdir.
B) Didaktik özellik gösterir.
C) Hikâyede bulunan olay, yer, zaman, kişiler manzum hikâyede de bulunur.
D) Uyak, redif, aliterasyon gibi ahenk unsurları yoktur.
E) Çoğunlukla ahlaki ve sosyal konular işlenir.

13) Hangisi bilimsel makalenin bölümlerinden değildir?
A) Başlık B) Yöntem C) Sentez D) Bulgular E) Kaynakça

Makale türünün gelişimi gazete(I) aracılığıyla gerçekleşmiştir. Yazar, okuyucuyu söylediklerini inandırma(II) çabası içindedir ve ciddi bir üslubu(III) benimser. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği Şinasi’nin(IV) Tercümanı Ahval gazetesinde yayımladığı  Yeni Lisan (V) adlı yazısıdır.
14) Bu metinde altı çizili ifadelerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A) I.        B) II.       C) III.          D) IV.               E) V.

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
15) Bu dörtlükten hangisi çıkarılamaz?
A) Çapraz uyak örgüsü vardır.
B) Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
C) Milli Edebiyat anlayışını yansıtır.
D) Süslü, sanatlı ve kapalı bir anlatım vardır.
E) Kelime halinde redife yer verilmiştir.

16) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler olarak bilinen şairlerden değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Halit Fahri Ozansoy

Muhammed’in kitabını kaldırtmam;
Osmancık’ın bayrağını aldırtmam;
Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
Tanrı evi viran olmaz, giderim.
17) Yukarıdaki şiir kim tarafından yazılmış olabilir?
A) Ziya Paşa
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Tevfik Fikret
E) Ahmet Haşim

18) Hangisi Tevfik Fikret’in şiirlerinde beklenmeyen bir özelliktir?
A) Ağır ve anlaşılmaz bir dili vardır.
B) Parnasizm akımının izleri bulunur.
C) Sosyal ve ahlaki konular işlenir.
D) İçe kapanıklık ve karamsarlık hakimdir.
E) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Parnasizm akımını edebiyatımıza getiren isimdir. Fransa’da sembolistleri tanımış ve sembolist şiirin edebiyatımızdaki öncüsü olmuştur. Elhan-ı Şita şiirinde karın yağışını canlı bir şekilde tasvir etmiştir. Gezi yazılarıyla da tanınan şair aynı zamanda tıp doktorudur.
19) Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Cenap Şahabettin
D) Ahmet Haşim
E) Yahya Kemal Beyatlı

Bir ömr-i muhayyel.. hani gül-bînler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel.. hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o sâfiyyet-i vecdaâver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!
20) Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dili sadedir.
B) Didaktik bir şiirdir.
C) Konu olarak bireysellik vardır.
D) Hece ölçüsü tercih edilmiştir.
E) Toplumsal bir eleştiri vardır.

21) Tanzimat Edebiyatı’nda hangi edebi akımın etkisi bulunmaz?
A) Romantizm B) Klasisizm C) Realizm D) Sürrealizm E) Natüralizm

“Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece, onlar senin sahibindir.”
22) Bu cümlenin ögeleri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?
A) Edat tümleci-özne-yüklem
B) Zarf tümleci-nesne-yüklem
C) Dolaylı tümleç-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem
E) Zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Bu hafta denemeler, sınavlar yapılacak.
B) Sıcak, aydınlık ve hoş bir odaydı.
C) Seni arıyorum, anıyorum, çok özlüyorum…
D) Saygı, sevgi, değer görmeyip yalnız yaşadı.
E) Ruhum aşksız, sancılı sensizken.

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Radloff, Çağataycayı Uygur dilinin devamı olarak kabul eder.
B) Biz bugünden düne doğru gitmiyor, dünden bu güne doğru geliyoruz.
C) yy. tarihçisi Cuveyni, bir eserinde Göktürk Kitabeleri’nden söz etmiştir.
D) Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip dillerden biri de Türkçedir.
E) Eski Türk edebiyatında Nedim ve Nabi İstanbul’u bir medeniyet ülkesi olarak tasvir eder.

25) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne, belirtisiz nesne, yüklem” şeklindedir?
A) Dün akşam beklediği haber kendisine ulaştı.
B) Ezber, hafızamıza emanet edilen bir şeyi saklamaktır.
C) Müzik dinlemeden ders çalışamazdı.
D) İnsanoğlu doğanın içinde yaşadığını unutmuş gibi davranıyor.
E) Mevlâna: “Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun!” der.

11 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
11.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.