9.sınıf edebiyat 1.dönem 1.sınav soruları, 9 edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları, 1.dönem 1.yazılı soruları edebiyat 9

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 1.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları İNDİR

9.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları


(Sorular senaryo 3 ve 5’e göre hazırlanmıştır.)

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 3) (toplamda 2 soru gelecek)

Soru 1-2) Metinlerin kaça ayrıldığını tablo halinde gösteriniz.

Sanat Metinleri

 1. Coşku ve heyecan dile getiren metinler (şiir)
 2. Olay çevresinde gelişen metinler
 3. Göstermeye bağlı metinler
 4. Anlatmaya bağlı metinler

Öğretici Metinler

 1. Kişisel hayatı konu alan metinler
 2. Gazete çevresinde gelişen metinler
 3. Felsefi metinler
 4. Tarihî metinler
 5. Bilimsel metinler

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 3 ve 5) (toplamda 2 soru gelecek)

Soru 1-2) Edebiyat nedir? Edebiyat kelimesini kökenini ve bu kelimeyi ilk kez kullanan kişiyi yazınız.

Edebiyat, duygu ve düşüncelerin başkalarında estetik bir haz uyandıracak bir şekilde ses ya da yazıyla aktarılması sanatıdır.

Edep kelimesinden gelir.

Şinasi ilk kez Tanzimat Dönemi’nde kullanmıştır.

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (toplamda 2 soru gelecek)

Soru 1-2) Güzel sanatlar kaça ayrıldığını göstererek edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini ifade ediniz.

Üçe ayrılır:

 1. a) İşitsel Sanatlar:
  b) Görsel Sanatlar:
  c) Ritmik Sanatlar:

Edebiyat işitsel (fonetik) sanatlar içinde yer alır. Kullandığı malzeme (dil) bakımından diğerlerinden ayrılır.

Ne mesut olurduk Suad, ne mesut olurduk… Hem asıl senin için, vallahi bütün senin için istiyorum… Sen söylemiyorsun fakat ben fark ediyorum ki gelip burada kapanmak seni fena ediyor, bir kere havasızlık… Sıkıntı… Hayat, kalabalık, güzel hava içinde olur… Kalabalık içinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak, işte asıl zevk budur. İnsan, kalpleri birbirine bağlayan bu rabıtaları o zaman anlar. Ben seni ne kadar sevdiğimi başka kadınları gördüğüm zaman anlıyorum. Bazen rast gelip hatta senden güzel bulduğum kadınlara bakıyorum da kendi kendime hiçbirisini senin kadar, senin gibi sevemeyeceğime yemin ediyorum. Sende bir şeyler var, öyle bir şey ki işte bütün endişelerim senin yanında mahvoluyor. Ruhuma bir şifa, bir sükun geliyor!

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (toplamda 2 soru gelecek)

Soru 1-2) Yukarıdaki roman metni göz önünde bulundurulduğunda hangi bilim dalının etkisinin olduğunu yazınız.

Psikoloji (Metin ilk psikolojik romanımız olan Eylül’den alınmıştır.)

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (toplamda 2 soru gelecek)

Soru 1-2) Aşağıdaki tanımların yanına dilin hangi türü olduğunu yazınız.

a) Bir dilin tarih içinde bilinmeyen bir dönemde kendisinden ayrılmış kısmıdır. (Lehçe)

b) Ülke içindeki yöresel söz değişiklikleridir. (Ağız)

c) Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığı. (Jargon)

d) Bir dilin bilinen (takip edilebilen) zamanda kendisinden ayrılmış kısmıdır. (Şive)

e)  Bir sosyal sınıfın ya da topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni kelimeler katarak oluşturulan özel dil.. (Argo)

f) Bir ülkenin tamamının kullandığı ortak dil. (Standart dil – yazı dili)

 

Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtla- rına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşuma gidiyordu. Hele tımar…Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı… Tıkı tık… Tıkı tık… Tıpkı saat gibi… Yerimde duramaz:

Ben de yapacağım, diye tuttururdum.
O vakit Dadaruh beni Tosun’un sırtına koyar, elime kaşağıyı verir:
Haydi yap, derdi.
Bu demir âleti hayvanın sırtına sürter ama o âhenkli tıkırtıyı çıkaramazdım.

—  Kuyruğunu sallıyor mu?

—  Sallıyor.

—  Hani, bakayım?..

Soru 3) Yukarıdaki metinde yer alan çatışmayı belirleyiniz.

Hayvanları tımarlama isteği

Soru 3) Yukarıdaki metnin olay örgüsünü yazınız.

 

Soru 3) Yukarıdaki hikayenin şahıs kadrosunu yazınız.

Anlatıcı kahraman, Dadahruh, Hasan, Baba

Soru 3) Yukarıdaki metnin zaman ve mekanını belirleyiniz.

Zaman belli değildir.
Mekan olarak ahır ve tarla ön plandadır.

Soru 4) Aşağıdaki metnin anlatıcısını ve bakış açısını yazınız.

Birinci anlatıcı ve kahraman bakış açısı vardır.

Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı: Dayak… Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Ve falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası ise nisbetsiz ve mikyassız idi. Küçük Hoca’nın ağır tokadı… Büyük Hoca’nın uzun sopası… ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa Büyük Hoca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Ve kıpkırmızı idi. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük Hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi, ve yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit Büyük Hoca: “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı.

Soru 5) Yukarıdaki parça hangi hikaye türünden alındığını belirterek üç özelliğini yazınız.

→ Olay hikayelerinde anlatım boyunca okuyucuda bir merak ve heyecan duygusu oluşturulmak istenirken durum hikayelerinde daha çok bir duygu oluşturulmak amaçlanır.

→ Olay hikayelerinde “Serim, düğüm ve çözüm” bölümleri bulunurken durum hikayelerinde bu bölümler yoktur.

→ Olay öyküleri belirli bir sonla biterken durumda son okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

→ Klasik hikayede olaylar gözlem yoluyla nesnel bir şekilde anlatılırken durum hikayelerinde kişisel duygular ve yorumlar ön plana çıkarılır.

Guy de Maupassant / Ömer Seyfettin

Anton Çehov / Sait Faik Abasıyanık

 

Soru 6) Aşağıdaki metinlerde anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim Ada, uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergâhı olmalı ki, hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı.

Öyküleyici anlatım

Karşıdaki komşum yabancı subayın buldok cinsi bir köpeği vardı. İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek… Bana buldok suratı; bütün dişleri söküldükten sonra acemi bir dişçiye tam takım diş yaptırıp da çene kemikleri çökerek çehresi tanınmayacak şekle giren eski somurtkan (…) tiplerini hatırlatır.

Betimleyici anlatım

Soru 7) Aşağıdaki isimleri özel-cins / somut-soyut / tekil/çoğul/topluluk yönüyle belirtiniz.

İSİMÖZELCİNSTEKİLÇOĞULTOPLULUKSOMUTSOYUT
yıldız ++  + 
akıl ++   +
halk +  ++ 
Atatürk+ +  + 
uçaklar + + + 

 

Soru 8) Aşağıdaki şiiri ahenk unsurları açısından inceleyiniz.

 Elvan çiçeklerden sokma başına 
Kudret kalemini çekme kaşına 
Beni unutursan doyma yaşına 
Gez benim aşkımla yâr melil melil

Nazım birimi: Dörtlük

Kafiye şeması: aaab düz kafiye

Kafiye-redif: -ına redif, aş tam kafiye

Ölçü: 6+5=11’li hece ölçüsü

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki videoyu seyrederek 9.sınıf edebiyat 1.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

4 yorum

 1. bence bu tarz şeyler koymaları sınava girecekler için çok güzel bi avantaj devamı gelsin sakın ha kesmeyin

 2. İdil Queen👑

  çok güzel bir içerik konu anlatimi okumak yerine bunu okuyun daha faydalı olacaktır tsk

 3. Tam aradığım şey çok güzel notlar var

 4. Gerçekten çok güzel notlar var

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.