9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soru, 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test, 9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı soru çözümü, 9.sınıf edebiyat sınavı 2.dönem 1.yazılı soruları, 9. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı 2023 test, edebiyat 1. dönem 2. yazılı, 9 edebiyat 1 dönem 2 yazılı soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 2.sınavı“nda sorumlu olunan konuları içeren arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

9.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

Yukarıdaki bağlantılardan 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını indirebilir ve sınav çalışmalarında kullanabilirsiniz. Sizi sadece kağıt üstünde çalışmayla sınava yollamak istemediğimden paylaştığım soruların cevaplarını çözümlediğim ve aynı zamanda konuları tekrar ettiğim videoyu da buraya ekliyorum. Yani yukarıdaki soruları çözerek tekrar yapacak, aşağıdaki videoyu seyrederek çalışmalarını pekiştirmiş olacaksınız.

Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız beni desteklemek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. ❤️

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Delik demir çıktı mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
1) Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Tam kafiye kullanılmıştır.
C) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Kafiye düzeni aaab biçimindedir.
E) Şiir epik özellikler gösterir.

Beni tanımadın mı dedi
Bir sözcük bir sözcüğe
Çevir zamanın yapraklarını
Belleğini iyi yokla
2) Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanatlar vardır?
A) Teşhis – teşbih B) Kinaye – teşhis
C) Teşbih – intak   D) Kinaye – teşbih
E) Teşhis – intak

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
B) Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
C) Kış gününde güller bitmez
Dalında bülbüller ötmez
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zul olur
E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler

4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “teşbih” sanatı yoktur?
A) Kaloriferleri yakınca içerisi fırın gibi sıcak oldu.
B) Cennet vatanın hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Sesi, keman gibi işliyordu içimize.

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun
5) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Kafiye vardır.
C) 4+4 sekizli kalıpla yazılmıştır.
D) Çapraz uyak ile yazılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.

I.Doğayı, çobanları ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir.
II. Bir konuda bilgi vermek, öğretmek ve nasihat vermek için yazılan şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
6) Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıylaverilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Didaktik – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik
E) Lirik – Pastoral – Didaktik

Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
7) Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Sarma uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden ayrılmam
Götürseler asmaya
8) Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye çeşidi vardır?
A) Yarım Kafiye
B) Tam Kafiye
C) Zengin Kafiye
D) Cinaslı Kafiye
E) Tunç Kafiye

9) Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
A) Koşma
B) Semai
C) Mani
D) Şarkı
E) İlahi

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmış akışında
10) Yukarıdaki dörtlükle ilgili hangisi doğrudur?
A) Beyit nazım birimi vardır.
B) Kelime hâlinde redife yer verilmiştir.
C) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Kafiye olarak zengin uyak vardır.
E) Sarma kafiye düzeni vardır.

Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz

11) Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B)Edebî sanatlar kullanılmıştır.
C)Tam kafiye kullanılmıştır.
D)Redife yer verilmiştir.
E)Alındığı şiirin tapşırma(mahlas) dörtlüğüdür.

Pir Sultan’ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Dilber muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir ilimizin töresi
12) Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C) Redif ve kafiye birlikte kullanılmıştır.
D) Kafiye düzeni çapraz kafiye şeklindedir.
E) Halk şiiri geleneğinin etkisi görülmektedir.

13) Aşağıdaki beyitlerin hangisinde yarım kafiyeye vardır?
A) Aksetmiyor çoğunda fikirler ayan beyan.
Hayyâm imiş hakîkati az çok fısıldayan.
B) Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camileri eski bahçeler,
C) Nakleder yâdını gelen geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece,
D) Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları
E) Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz
14) Yukarıdaki şiirle hangi çıkarım yapılamaz?

A) Hece ölçüsünü kullandığı
B) Konu olarak Anadolu’yu işlediği
C) Yerli kaynaklara yöneldiği
D) Süslü ve ağrı bir dili savunduğu
E) Toplumsal bir sanat anlayışını savunduğu

15) Nazım türü şiirin hangi özelliğine göre belirlenir?
A) Kafiye
B) Uyak örgüsü
C) Ölçü
D) Konu
E) Nazım Birimi

Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
16) Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?
A) Teşhis
B) Tenasüp
C) Telmih
D) Tezat
E) Mecazı Mürsel

17) Aşağıdakilerden hangisinde açık istiare örneği vardır?
A) Tilki çocuk bizi yine kandırmayı başardı.
B) Ateş düştüğü yeri yakarmış.
C) Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.
D) Manda yuva yapmış söğüt dalına.
E) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

18) Aşağıdakilerden hangisi bir fabl özelliği değildir?
A) İbret verici bir sonla biter.
B) Dört bölümden oluşur.
C) Tekerleme ile başlar.
D) Kahramanları genelde hayvanlardır.
E) Evrensel temalar işlenir.

19) Aşağıdakilerden hangisi masal özelliklerinden birisi değildir?
A) Kaynağı belli olmayan anonim ürünlerdir.
B) Dil, halkın konuşma dilidir.
C) Masallar gelenekleri kuşaktan kuşağa aktarır.
D) Masallar bir tekerleme ile başlar.
E) Masallar tarihi gerçek olaylardan sonra oluşmuştur.

Tekerlemenin yer aldığı bölümdür. Bu bölümle birlikte dinleyicinin dikkati anlatılacak olan masala çekilmiş olunur.
20) Yukarıda bahsedilen masal bölümü hangisidir?
A) Döşeme
B) Serim
C) Öğüt
D) Dilek
E) Tekerleme

Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar; ondan çıkıp başkasına dalmışlar, ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış, bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba?
21) Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir?
A) Öbür
B) Sözleri
C) Arkalarına
D) Yabancılar
E) Memleketin

I.Pembe uçurtmalar yolladığından beri
II. Kırgınlık hafife gelmez, içinde büyür.
III. Sonbaharın tozlu kafeslerinde
IV. Gökyüzünü tutamasam da çok severim.
V. Denizlerdeki fırtınalar yüreğimi dağlar.
22) Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfat vardır?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve V. E) IV ve V.


23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır?
A) Okulun birden fazla büyük spor salonu vardı.
B) Oyuncuların bu maçta çaba göstermediklerini düşünüyorum.
C) Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu.
D) Denizin sakin kenarında oturmuş seni bekliyordum.
E) Dalgalar sertçe kayaları dövüyordu.

24) Aşağıdakilerin hangisinde “ile” sözcüğünün türü bağlaçtır?
A) Otobüs ile okuluna gidip geliyordu.
B) Bu malzeme ile balık tutmaya gitmek mümkün değildi.
C) Para ile satın alamayacakların da var.
D) Çanta ile bavulunu yanına almıştı.
E) Emek ile alınan şeyler daha kıymetli oluyor.

25) Aşağıdakilerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Yanık sesiyle hepimizi hüzne boğmuştu.
B) Bir gün bu dertlerinden kurtulmayı amaçlıyordu.
C) Bu okulun öğrencileri üniversiteye yerleşme konusunda başarılıydı.
D) Tüm parasını yanlış bir yatırımla kaybetti.
E) Hangi üniversitede okumak isterdin?

9 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

9 yorum

  1. hocam çok saolunn..

  2. Elinize sağlık Hocam

  3. Emeğinize sağlık hocam

  4. Çok şey söylemeye gerek var mı ki? En iyi, en kaliteli, en anlaşılır…

  5. Elinize sağlık hocam

  6. Emeğinize sağlık hocam

  7. Cevapları verir misiniz

  8. Helal olsun hocammmmmmmmm sağolunnnnnnnnn

  9. Elinize emeğinize sağlık hocam çok yardımcı oldu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.