11 edebiyat sorumluluk sınavı, 11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları, 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı sorumluluk sınavı, sorumluluk sınavı 11 edebiyat, sorumluluk sınavları 11.sınıf edebiyat

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

Ortaöğretimde sınıf ve okul fark etmeksizin “Türk Dili ve Edebiyatı” dersleri bölüm ders olarak kabul edilir. Yıl sonu başarı ortalamasından bağımsız olarak edebiyat ortalaması 50’nin altında olan öğrenciler bu dersten sorumlu kalmaktadır. Yılda üç defa yapılan sorumluluk sınavlarında tüm yılın müfredatından öğrenciler sorumlu olmaktadır.

Bu başlık altında “11 edebiyat sorumluluk sınav soruları ve cevapları“nı bulabilirsiniz. Böylelikle tüm yılın konularına çalışırken örnek sorular çözebilir ve konuları tekrar yapabilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı (Soru ve Cevaplar)

1) Romantizm ve realizm akımları hakkında bilgi veriniz.

Romantizm:
Klasisizme tepki olarak doğmuştur.
Duygulara ve hayallere yer verilir.
Günlük ve tarihi olaylar işlenir.
Tabiata önem verilir.
Sanat toplum içindir.
Victor Hugo

Realizm:
19.yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuştur.
Gerçek konular işlenir.
Duygu ve hayallerden uzak durulur.
Gözlem ön plandadır.

 

2) Olay ve durum hikayelerini karşılaştırınız.

Olay hikayelerinin merkezinde bir olay vardır fakat durum hikayelerinde hayattan bir kesit vardır.

Olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır fakat durum hikayelerinde yoktur.

Olay hikayelerinde merak unsuru ön plandadır ancak aynı şey durum hikayesi için söylenemez.

Olay hikayesinde bir son vardır fakat durum hikayesinde son okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Olay hikayesinin temsilcileri: Ömer Seyfettin – Maupassant

Durum hikayesinin temsilcileri: Sait Faik Abasıyanık – Anton Çehov

3) İç konuşma, iç çözümleme ve bilinç akışı hakkında kısaca bilgi veriniz.

İç Konuşma Tekniği

 • Olayların merkezinde yer alan karakterlerin duygu ve düşüncelerinin bizzat karakter tarafından anlatılması tekniğidir.
 • Bu teknikte kahramanlar kendi kendine konuşuyor gibidir.
 • Anlatıcı aradan çekilir, anlatım birinci ağızdan yapılır.

İç Çözümleme Tekniği

 • İç konuşmada olduğu bu teknikte de karakterin duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılır.
 • Ancak buradaki temel fark bu duygu ve düşünceler anlatıcı tarafından yani üçüncü ağızdan anlatılmasıdır.
 • Burada hakim bakış açısı söz konusudur.

Bilinç Akışı

 • Bu teknikte karakterin iç dünyası tüm boyutlarıyla okuyucunun önüne serilir.
 • Bilinçte yer alan duygu ve düşünceler hızlı ve düzensiz bir şekilde resmedilmeye çalışılır.
 • Anlatıcı aradan çıkar ve bu akışı karakterin kendisi bizzat yapar.
 • Bu anlatım adeta bir sayıklamayı andırır, ifade edilenler arasında mantıki bir bağ olmayabilir.

 

4) Aşağıdaki metinde kullanılan anlatım tekniğini yazınız.

Bugün her zamankinden farklı bir şekilde gökyüzünün farklı ama bir o kadar büyüleyici renk tonlarını gözlemlemek mümkündü. Bu sırada can sıkıntımın gitmesini amaçlayarak sahilde yavaş adımlarla yürüyordum. Hava çok sıcak olmasa da üç çocuğun büyük bir eğlenceyle denizde oynadıklarını gördüm. Var mıydı acaba o çocukların aklında hayatla ilgili bir problemin kırıntıları?

İç konuşma tekniği

 

5) 1.dönem ile 2.dönem Tanzimat şiirinin özelliklerini karşılaştırınız.

Birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı, ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışı vardır.

ilk dönemde dilde sadeleşme çabası varken ikinci dönemde dil ağırlamıştır.

Hürriyet, adalet gibi konular şiire girmiş fakat ikinci dönemde bireysel konular işlenmiştir.

Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 

6)
Sâf ü râkid… Hani akşam ki tegayyür, heyecan!
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz
Uyuyor mâî deniz

Yukarıdaki şiiride göz önünde bulundurarak Servetifünun şiiri hakkında bilgi veriniz.

Batı’dan aldıkları sone, terza-rima gibi yeni şiir biçimlerini kullanmışlardır.

Müstezatı serbest hale getirmişlerdir.

Şiirin dilini oldukça ağır, süslü ve anlaşılmaz hale getirmişlerdir.

Şiirler “Sanat için sanat” anlayışıyla yazılmıştır.

Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Parnasizm ve sembolizm etkilidir.

 

7) Sembolizm hakkında kısaca bilgi veriniz.

19.yüzyılın sonlarına doğru şiirde etkili olan bir akımdır.

Şiirde anlam kapalılığını savunmuşlardır.

Şiirde musikiyi yakalamaya çalışmışlardır.

Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek için yazılır.

Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim önemli temsilcileridir.

 

8) Saf şiirin özelliklerini yazınız.

Saf şiircilere göre şiir soylu bir uğraştır.

Şiirde anlam aramak gereksizdir.

Şiir hissedilmek için yazılır.

Ahenk, uyak, redife önem verilmiştir.

Sembolizm akımı etkilidir.

Amaç ortaya güzel bir şiir koyabilmektir.

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı önemli temsilcilerdir.

Aruz ölçüsü tercih edilmiştir.

 

9) Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışını yazınız.

Dilde sadeleşme gerçekleşmiştir.

Aruz yerine hece ölçüsü tercih edilmiştir.

Halk şiiri nazım biçimleri kullanılmış.

Nazım birimi dörtlüktür.

Anadolu ve Anadolu halkı şiire konu olmuştur.

Ziya Gökalp, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Emin Yurdakul bu dönemin önemli şairleridir.

 

10) Manzum hikaye hakkında kısaca bilgi vererek temsilcilerini yazınız.

Hikayelerin nazım şeklinde yani şiir biçiminde yazılmasına ise “Manzum Hikaye” denir.

Ders verici ahlaki, sosyal ve toplumsal konular işlenir.

Şiirlerde olduğu kafiye ve ölçü bulunur.

Normal hikaye yerine bu tarzda hikaye yazmaktaki amaç verilmek istenen mesajların etki düzeyini arttırmaktır.

En önemli temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

 

11) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Tanzimat Dönemi’nde aruz ölçüsü eski hâkimiyetini tamamen kaybetmiştir. (Y)

Tanzimat şiirinde kaside, gazel, terkibibent, murabba gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. (D)

I. Dönem Tanzimat şiirinde bireysel konular ele alınırken II. Dönem Tanzimat şiirinde toplumsal konular ele alınmıştır. (Y)

Servetifünun Dönemi şiirinde biçimden ziyade içerik daha çok önemsenmiştir. (Y)

Servetifünun şiirinde aşk, hasret, ayrılık gibi bireysel konular bir yana bırakılmış, sosyal konularda şiirler yazılmıştır. (Y)

Millî Edebiyat’ın dil anlayışının oluşmasında Genç Kalemler’de yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinin önemi büyüktür. (D)

Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi şairler, Millî Edebiyat Dönemi’nde de yer almış şairlerdir. (Y)

Millî Edebiyat Dönemi şiirinde duygu da düşünce de ön plana alınmıştır. (D)

 

12) Makaleler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Yazarların belli bir konuda görüşlerini ve düşüncelerini ortaya koymak, okuyucuyu ikna etmeye yönelik yazdığı, dergi ve gazete köşelerinde yayımlanarak başlayan ve yaygınlaşan fikir yazılarına Makale denir.

Makale temel olarak düşünce yazısıdır.

Nesneldir.

Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir.

Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir.

Herhangi bir konu sınırlaması yoktur.

Gazete ve dergilerde yayımlanabilir.

Edebiyatımızdaki ilk makale örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesinde yazdığı Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi olarak kabul edilir.

 

13) 1950-1980 yıllarında Türk romanındaki eğilimleri ve sanatçılarını yazınız.

Toplumcu gerçekçi, bireyin iç dünyasını esas alan, modernist, millî ve dini duyarlıkları yansıtan romanlar.

Toplumcu Gerçekçi Romanlar (Köy-Kasaba Edebiyatı):

→ Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir, Mahmut Makal, Dursun Akçam, Necati Cumalı, Tarık Buğra

Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Romanlar

→ Milli tarihe duyarlılık gösteren Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Hüseyin Nihal Atsız; tarihi olayları ve kişi ele almışlar aynı zamanda da milli konuları eserlerinde işlemişlerdir.

Modernist Romanlar

Bu anlayışta eser veren yazarların başında Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay gibi isimler gelmektedir.

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Romanlar

 

14) Modernist romanlar hakkında bilgi veriniz.

Geleneksel romanın tersine romanda daha çok bireyin iç dünyası, bunalımları, yalnızlığı ele alınır.

Bireyin çevresine yabancılaşması ana temadır.

İç konuşma, iç çözümleme ve bilinç akışı gibi tekniklerle bireylerin iç dünyası okura yansıtılır.

Geriye dönüş teknikleriyle kronolojik zaman yıkılır.

Yalın anlatım yerine şiirsel bir anlatım tercih edilir, çağrışımlara yer verilir.

Tek bir anlatıcı yerine çoklu bakış açısı tercih edilir.

Bu anlayışta eser veren yazarların başında Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay gibi isimler gelmektedir.

 

15) Tiyatro türlerini yazarak kısaca bilgi veriniz.

Modern tiyatronun üç farklı türü vardır: Trajedi, komedi ve dram

Trajedi

Olaylar tarihten alınır ve kahramanları soylulardır.

Acı veren olaylar işlenir. 

Kaba sözlere, kötü görüntülere sahnede yer verilmez.

Üç birlik kuralına uyulur.

Komedi:

Hayatın gülünç yönleri ele alınır.

Olaylar günlük yaşamdan seçilir ve kahramanları sıradan insanlardır.

Kaba sözlere ve kötü görüntülere sahnede yer verilir.

Üç birlik kuralına uyulur.

Dram:

Hayatın hem acıklı hem gülünç yönleri bir arada işlenir.

Her şey konu olarak işlenir.

Her kesimden kahramana yer verilir.

üç birlik kuralına uymaz.

 

16) Eleştiri türlerini yazınız.

Öznel, tarihi ve sosyolojik, sanatçıya yönelik, esere yönelik, çözümleyici tenkit.

 

17) Mülakat ve röportaj nedir? Kısaca açıklayınız.

Bir ünlü ya da alanında uzman bir kişiyle herhangi bir konuda yapılmış konuşmaları içeren yazı türüne mülakat denir. Mülakatı yapan kişi karşıdaki kişinin sözlerini olduğu gibi aktarır.

Bir durumu, sorunu, olayı ya da gerçeği açığa çıkarmak, başkalarına aktarmak amacıyla oluşturulan gazete ve dergilerde yayınlanan yazılara röportaj denir. Yazar anlattıklarını topladığı bilgi, çektiği fotoğraflarla destekler.  Röportaj denildiğinde akla gelen ilk isim Yaşar Kemal’dir.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin ögelerini gösteriniz.

 • Mehtap, bugün okula gelmedi.

Yüklem: Gelmedi
Özne: Mehtap
Zarf Tümleci: Bugün
Dolaylı Tümleç: Okula

 • Adalar yolculuğumuz şimdi başlayacak.

Yüklem: Başlayacak
Özne: Adalar yolculuğumuz
Zarf Tümleci: Şimdi

 • Şarkı söyleyen kız, sınıf arkadaşımdı.

Yüklem: Sınıf arkadaşımdı
Özne: Şarkı söyleyen kız

 

19) Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını bulunuz.

 • Uyandığında senin ilk aklına hangi ders geldi.
  Uyandığında senin aklına ilk hangi ders geldi.
 • Galiba beklediği haber ona ulaşmayabilir.
  Beklediği haber ona ulaşmayabilir.
 • Değil domates doğramakyemek bile yapamaz.
  Değil yemek yapmak, domates bile doğrayamaz.
 • Hayat kısa, kuşlar uçuyorlar.
  Hayat kısa, kuşlar uçuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
11.Sınıf Ders Konuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

9.Sınıf Sorumluluk Sınavı
10.Sınıf Sorumluluk Sınavı
12.Sınıf Sorumluluk Sınavı

5 yorum

 1. Merhabalar eylül ayı için soru yayınlayacak mısınız?
  Teşekkür ederim.

 2. Merhaba, aynı konulardan sorumlu olduğunuz için ve önemli konulardan zaten soru hazırladığım için eylül ayı için yeni sorular hazırlamayacağım. Buradaki hazırlık çalışması eylül sınavları için de geçerli.

 3. Merhabalar.Bu konular Türkiye geneli aynı mı

 4. Merhabalar.Bu konular Türkiye geneli aynı mı? Bide bu konuların çıkması % kaç?

 5. Yavuz Şenyiğit

  Tüm konuları kapsayan, ideal zorluk seviyesinde, güzel bir sınav olmuş.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.