Tanzimat 2.dönem sanatçıları, 2.dönem Tanzimat sanatçıları, Tanzimat ikinci dönem sanatçıları, Tanzimat 2. dönem edebiyatçıları, 2.dönem tanzimat dönemi sanatçıları, Tanzimat sanatçıları, Tanzimat 2.dönem sanatçıları kimlerdir

Tanzimat 2. Dönem Sanatçıları (Edebi Kişilikleri, Eserleri)

Osmanlı Devleti’nin yüzünü Batı’ya döndüğü bir ortamda oluşmuş olan “Tanzimat Dönemi Edebiyatı” kendi içerisinde farklı özellikler gösteren iki ayrı dönemde incelenmektedir. Sanat toplum içindir anlayışının aksine “Sanat için sanat” anlayışını benimseyen ve  1877-1895 yılları arasını kapsayan 2.dönemde daha çok bireysel konular işlenmiştir. Bu dönem sanatçıları romantizm akımının yerine realizm akımını ön plana çıkarmışlardır. İlk dönemde başlatılan dilde sadeleşme hareketleri bu dönemde terk edilmiş ve dil ağır ve süslü bir şekilde kullanılmıştır.

Tanzimat ikinci dönem sanatçıları şu şekildedir:

İkinci Dönem Tanzimat Sanatçıları

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847 – 1914)

 • Galatasaray Lisesinde öğretmenlik yapan sanatçı bu dönemin en önemli isimlerindendir.
 • Gençlere yol gösterici bir özellik taşıyan sanatçı Serveti Fünun edebiyatının oluşmasında rol oynamıştır.
 • Şiir, roman, makale, tenkit gibi birçok türde eser vermiştir.
 • Eskiye karşı yeni edebiyatı güçlü bir şekilde savunmuştur.
 • Zemzeme adlı eserinin ön sözünde şiirle ilgili fikirlerini açıklamıştır.
 • Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyerek şiirin konusunu oldukça genişletmiştir.
 • Çocuklarının erken ölümü nedeniyle eserine hüzün hakimdir.
 • Şiirlerini daha çok aruz ölçüsü ile yazmıştır.
 • Muallim Naci ile güçlü bir şekilde eski-yeni tartışması yapmıştır.
 • Türk Edebiyatı’ndaki ilk realist roman olan “Araba Sevdası”nı yazmıştır.
 • Şiirlerinde romantizm, roman ve hikayelerinde realizm akımın etkisi görülür.

Eserleri:
Eleştiri: Takdir-i Elhan
Tiyatro: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç
Şiir: Nijad Ekrem, Nağme-i Seher, Pejmürde, Zemzeme, Yadigar-ı Şebab
Hikâye: Muhsin Bey, Şemsa
Roman: Araba Sevdası

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852 – 1937)

 • Şair-i Azam olarak bilinen Abdülhak Hamit, bu dönemin en üretken sanatçıların başında gelir.
 • Daha çok şiirleriyle başarılı olmuştur.
 • Tabiat, aşk, ölüm, metafizik gibi konularda şiirler yazmıştır.
 • Birkaç şiirinin dışında diğer şiirleri aruz ölçüsüyle ve ağır bir dille yazılmıştır.
 • Sahra kitabındaki şiirlerde kır ve köy hayatını ele almış ve edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir örneklerini vermiştir.
 • Edebiyatımızda metafizik düşünceyi ileriye taşımıştır.
 • Edebiyatımızda Batılılaşma fikrinin güçlü savunucusu olmuştur.
 • Oynanmaktan ziyade okunması için birçok tiyatro oyunu yazmıştır.
 • Bazı tiyatroları nazım-nesir karışıktır.
 • Tiyatrolarında Shakespeare ve Victor Hugo’da fazlasıyla etkilendiği görülmektedir.
 • Romantizm akımının etkisindedir.

Eserleri:
Tiyatro: 
Macera-yı Aşk, Nesteren, Eşber, Tezer, Finten, Turhan yahut Endülüs’ün Fethi, Sabr-ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu, İbn-i Musa, İlhan
Şiir: Sahra, Makber, Hacle, Ölü, Bunlar Odur, Divaneliklerim yahut Belde, Baladan Bir Ses…

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ (1860 – 1936)

 • Eski edebiyata karşı çıkarak Batı edebiyatına yönelmiştir.
 • Realizm akımından etkilenmiştir.
 • Hikayelerinde teknik olarak daha güçlüdür.
 • Sanat için sanat görüşünü savunmuştur.
 • Konularını yerli yaşamdan seçmiştir.
 • Türk Edebiyatı’nda Batılı anlamda ilk hikayemiz olan “Küçük Şeyler”i yazmıştır.
 • Dönemin güncel konularından olan esirliği işlemesiyle dikkat çekmiştir

Eserleri:
Tiyatro: 
Şir (ilk eseri)
Roman: Sergüzeşt
Gezi-sohbet: Rumuzü’l-Edep
Hikâye: Küçük Şeyler

MUALLİM NACİ (1850 – 1893)

 • Tanzimat Dönemi’nde eski edebiyatı yani Divan Edebiyatı’nı savunan sanatçıların önderliğini yapmıştır.
 • Gelenekçi şair olarak bilinse de Batı tarzında şiirler de yazmıştır.
 • Eski edebiyattan kopmadan yenileşmenin taraftarı oldu.
 • Eserlerinde sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir.
 • Recaizade Mahmut Ekrem ile sert bir eski-yeni tartışması yapmıştır.
 • Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme adlı eserine karşılık olarak Demdeme adlı bir eleştirisini yazmıştır.
 • “Kulak için kafiye”yi savunanlara karşılık “Göz için kafiye” anlayışını savunmuştur.
 • Milli duygular içeren şiirlerinin yanında tabiat, karamsarlık, gurbet gibi konuları ele almıştır.

Eserleri:
Sözlük: Lügat-i Naci, Istılahat-ı Edebiye
Eleştiri: Demdeme, Muallim
Şiir: Füruzan, Şerare, Ateşpare
Hatıra: Ömer’in Çocukluğu

NABİZADE NAZIM (1850 – 1893)

 • Bu dönemin gözlemci yazarlarından biridir.
 • Edebiyata şiirlerle başlamış ve daha sonrasında roman ile hikayeye yönelmiştir.
 • Eserlerinde realizm ve natüralizmin etkileri görülür.
 • Romanlarında mekan olarak İstanbul dışına çıkmıştır.
 • İlk köy romanımız olan “Karabibik”i yazmıştır.
 • İlk tezli romanımız “Zehra”yı yazmıştır.
 • Eserlerinde psikolojik ögeleri ustalıkla kullanmıştır.

Eserleri:
Şiir: Heves Ettim
Roman: Karabibik, Zehra
Hikâye: Zavallı Kız, Bir hatıra, Sevda

Tanzimat 2. Dönem Sanatçıları Kodlama

Tanzimat edebiyatının 2.dönem sanatçılarını kodlama yaparak çalışmanız ihtiyaç halinde hatırlamanızı kolaylaştıracaktır. Kodlama: SANıRıM (Sami Paşazade Sezai, Abdülhak Hamit Tarhan, Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci)

Tanzimat Dönemi I 1.Dönem Sanatçıları  ⇐

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.