2.dönem 2.yazılı soruları, 11.sınıf 2.yazılı soruları, 11.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları, 11.sınıf 2.dönem 2.sınav soruları, 2.dönem 2.yazılı soru ve cevapları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 11.sınıfın 2.dönem 2.sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı İNDİR

11.Sınıf Edebiyat Sınav Soruları

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Sanat yaşamına şiirle başlamış; ama roman türünde daha başarılı olmuştur. “Bursa’da Zaman” şiiri şairliğinin, “Sahnenin Dışındakiler” romanı da romancılığının en güzel örnekleri sayılır. Öykü, deneme ve edebiyat tarihi türlerinde de yapıtları vardır.

1) Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Falih Rıfkı Atay
D) Peyami Safa
E) Suut Kemal Yetkin

Güçlü bir gözleme dayanan öykülerini ince eleştiri ve mizahla örmüş; tiyatro yapıtlarında epik tarzı benimsemiştir. Epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk örneklerini vermiş; “Keşanlı Ali Destanı”, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” gibi birbirinden başarılı oyunlar yazmıştır.
2) Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena
B) Haldun Taner
C) Necati Cumalı
D) Turgut Özakman
E) Orhan Kemal

3) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı
B) Faruk Nafiz Çamlıbel – Akın
C) Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları
D) Ahmet Kutsi Tecer – Köşebaşı
E) Turgut Özakman – Hürrem Sultan (Orhan Asena)

4) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda hangi konu ele alınmamıştır?
A) Farklılaşan yaşam tarzları ve dağılan aileler.
B) Köy gerçekliği ve kültürel çatışmalar
C) Görücü usulüyle evlilik ve esirlik 
D) Büyük kentlere yapılan göç ve göçün getirdiği sorunlar
E) Osmanlı tarihindeki önemli olaylar ve kişiler

İzleyicide acıma, korku, heyecan gibi duygular uyandırarak ruhu tutkulardan arındırma amacı güden tiyatro türüdür.
5) Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dram
B) Tragedya
C) Komedya
D) Ortaoyunu
E) Meddah

6) Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Hem acıklı hem de komik olaylar bir aradadır.
C) Konularını günlük yaşamdan alır.
D) Ele aldığı konuya göre “karakter komedyası, töre komedyası” gibi isimler alır.
E) Beş perdeden oluşur ve koroya yer verilir.

7) Milli Edebiyat Dönemi’nde kurulan resmi tiyatro kurumu hangisidir?
A) Tiyatro-i Osmani
B) Kabare Tiyatrosu
C) Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu
D) Darülbedayi Osmani
E) Gedikpaşa Tiyatrosu

Gazetecilik ve oyun yazarlığıyla ün yapan sanatçı konularını günlük yaşam ve insanlar arasındaki çatışmadan alır. Paydos ve Buzlar Çözülmeden adlı eserleri vardır.
8) Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena
B) Haldun Taner
C) Cevat Fehmi Başkut
D) Muhsin Ertuğrul
E) Recep Bilginer

9) Dram türü ile ilgili olarak hangisi yanlış bir bilgi içerir?
A) Üç birlik kuralına uyulmaz.
B) Hem acıklı hem de komik olaylar bir aradadır.
C) Konularını günlük yaşamdan ve tarihten alır.
D) Süslü ve seçkin bir dili vardır.
E) Nazım ve nesir karışık yazılır.

10) Hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro eseri değildir?
A) Midas’ın Kulakları (Güngör Dilmen)
B) Celalettin Harzemşah
C) Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu)
D) Canlı Maymun Lokantası (Güngör Dilmen)
E) Fazilet Eczanesi (Haldun Taner)

11) Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri hangisidir?
A) Demdeme
B) Şiir Tahlilleri
C) Tahrib-i Harabat
D) Takdir-i Elhan
E) Talim-i Edebiyat

Hem sanatçıyı hem de sanatı geliştirmesi bakımından eleştiri önemlidir. (II) Sanatçıya dönük eleştiride yazarın yaşamı ve edebi özellikleri ele alınır. (III) Okura dönük eleştirinin merkezinde okur vardır. (IV) Öznel eleştiriye “izlenimci eleştiri” de denir. (V) Nesnel eleştiride eleştirmen kendi zevk ve anlayışına göre eseri ele alır.
12) Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III.  D) IV.  E) V

13) Eleştiri türünün divan ve halk edebiyatındaki karşılıkları nelerdir?
A) Gazel-taşlama B) Kaside-ağıt C) Tezkire-türkü D) Hiciv-taşlama E) Sefaretname-gazel

14) Bir eleştiri eserinin işlevleri arasında hangisi yoktur?
A) Eseri kalıcı hale getirme
B) Eserin zengin yönlerini gösterme
C) Toplumun sanat zevkini geliştirme
D) Sanatçıya yol gösterme
E) Sanatseveri yönlendirme

15) Hangisi mülakatın özelliklerinden değildir?
A) Soru-cevap şeklinde ilerler.
B) Alanında uzman kişilerce yapılır.
C) Amaç kamuoyunun aydınlatılmasıdır.
D) Mülakatı yapan kişi kendi görüşlerini de katar.
E) Öncesinde bir hazırlık gerektirir.

16) Aşağıdakilerden hangisi mülakatın hazırlık aşaması içinde yer almaz?
A) Mülakat yapılacak kişiden randevu almak.
B) Öncesinde sorular hazırlamak.
C) Mülakat yapılacak kişiyi araştırıp bilgi toplamak.
D) Cevapları olduğu gibi yayımlamak.
E) Mülakat konusuyla ilgili araştırma yapmak.

17) Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumun ilgisini çekecek konular üzerinde yapılır.
B) Bir yazı dizisi şeklinde de yazılabilir.
C) Yazar kişilerle ilgili kendi düşüncelerini de ekleyebilir.
D) Bir yer, eser ya da yazarla ilgili röportaj yapılabilir.
E) Edebiyatımızda ilk örneklerini Yaşar Kemal vermiştir.

Osmanlı tarihinden konular seçip tarihi kişileri oyunlarına taşımıştır. Aynı zamanda edebiyatımızdaki en başarılı trajedi eserlerine imza atmıştır. Oyunlarından bazıları şunlardır: Keziban, Deli İbrahim, IV. Murat, Sokrates  Savunuyor, Genç Osman.

18) Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Nazım Kurşunlu
C) Vedat Nedim Tör
D) Melih Cevdet Anday
E) Cahit Atay

Bugün siyasi ve ekonomi alanında açıklama yaptı.
19) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamlama yanlışı
B) Anlam belirsizliği
C) Yüklem eksikliği
D) Sıralama yanlışı
E) Bağlaç yanlışlığı

Kütüphanede ders çalıştıktan sonra biraz sohbet edildi ve evlere gidildi.
20) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öge eksikliği
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
C) Çatı uyumsuzluğu
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
E) Deyimin yanlış anlamda kullanılması

21) Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Herkes ona ilgi gösteriyor, onu kırmıyordu.
B) Kuşlar ne güzel uçuyorlar.
C) Derste kulağıma alçak sesle bir şeyler fısıldadı.
D) Hocam kesin bu soruyu sorabilir.

E) Bugün, uzun bir aradan sonra okula gideceğim.

22) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Başka bir şey ile meşgul olan öğrencinin sarf ettiği çaba da bir emektir.
B) Emeğin üretim alanında yeri vardır ki üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir durumdur.
C) Çocuklarını dinlemeyen anne babalar, onları tanımakta güç­lük çekerler.
D) Adam, bu beraberlikten keyif almaz, aksine bir an önce bera­berliğin bitmesini ister.
E) En sevdiğim arkadaşımla yarın akşam üstü buluşmaya karar verdik.

  1. Gazetede “Mimardan, Az Kullanılmış Binek Araç” şeklinde bir ilan gördüm.
  2. Balıkları ve defne yapraklarını tepsiye dizdi, tepsiyi fırına sür­dü.
  3. Bu kitapta Kemal Tahir’in sanatçı kişiliği, eserleri, yaşamı an­latılıyor.
  4. Orhan Veli, hakkında ne söylenirse söylensin, gençlere şiiri sevdiren bir şairdir
    v. Hastaydı, yorgundu, çaresizdi; ne yapacaktı ki

23) Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde virgül (,) aynı işlevde kullanılmıştır?
A) II. ve IV. B) II. ve V. C) IV. ve V.D) III. ve V. E) I. ve V.

( ) Alternatif bir tiyatronun tek şansı vardır ( ) Şu ana kadar yaratıl­mış kulvarı reddederek kendi kulvarını yaratmak ( ) Var olanlarla onların kulvarında yarışmaya olanak yoktur ( ) bu doğru da olmaz ( ) ( ) dedi.
24) Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (“) (:) (.) (,) (! ) (“)
B) (“) (:) (.) (,) (.) (“)
C) (“) (:) (…) (;) (.) (“)
D) (-) (.) (,) (.) (.) (“)
E) (“) (:) (.) (,) (;) (.)

Bir özel fuarcılık şirketi, (I) Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteğiyle  bu yıl ilkini gerçekleştireceği (II) Kitap Dünyası Fuarı’nı düzenliyor. Ekimin (III) ilk haftasında gerçekleştirilecek fuara yüze yakın yayınevi  (IV) konuk oluyor. Bu fuara yurt dışından (V) katılımcılar da var.
25) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II    C) III   D) IV   E) V

11 Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
11.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.