Roman, Roman nedir, Roman ne demek, Roman hakkında bilgi, Roman türü, Roman özellikleri, Roman türünün özellikleri, Roman örnekleri, Roman Türk edebiyatı, Roman slayt, Roman pdf, 9.sınıf Roman

Roman Nedir? Romanın Özellikleri, Konularına Göre Romanlar

Edebiyat dünyasında en yaygın tür olarak kullanılan edebi türlerin başında belki de roman gelmektedir. Bu tür bugün tüm dünyada çok sayıda basılmakta ve yaygın bir şekilde okunmaktadır. Peki roman nedir?

Roman Nedir?

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insan ilişkilerinin ve  psikolojisinin uzun bir şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi türe roman denir. İnsanı en iyi anlatan, tanıtan ve onun psikolojisini en net şekilde yansıtan tür romandır. “Roman” sözcüğü, Latince “Roma dili” manasından türetilmiş ve daha sonrasında bu türde yazılmış eserlere genel olarak bu ad verilmiştir.

Uzun bir yapıda oluşturulan romanlarda anlatılanlar, yazarlar tarafından kurgulanmaktadır. Yani yaşanabilecek olaylar yazar tarafından kurgulanır. Yazar, bir gerçeklik kurgulayarak insanların o kurgusal dünyadan haberdar olmasını, o dünyanın içine dahil olmasını, farklı hayatlar yaşamasını amaçlar. Bir yazarın düş gücü ve hayal dünyası ne kadar genişse eserde anlatılan olay ve durumlar da o kadar zengin olacaktır.

Roman Özellikleri

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır.

Romandaki gerçeklik kurgusal bir gerçekliktir.

Hikayelere göre daha uzundur.

Olay, zaman, mekan ve kişi yapı unsurlarıdır.

Anlatıda üç farklı bakış açısı bulunmaktadır.

Bu tür eserlerde gözlem ön plandadır.

Eserde yer alan kahramanlar karakter ile tip olarak ikiye ayrılır ve kahramanlar tüm yönleriyle anlatılır.

Mekanların ayrıntılı tasviri yani betimlemesi yapılır.

Konularına göre farklı roman çeşitleri bulunmaktadır.

Dünya edebiyatında ilk roman örneği Miguel de Cervantes tarafından yazılan Don Kişot adlı eserdir.

Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak adlı eseridir.

Türk edebiyatında ilk roman örneği ise Şemsettin Sami‘nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat adlı eserdir.

Roman Yapı Unsurları

Olay çevresinde oluşan edebi metinlerde olduğu gibi “Roman ögeleri” eserde büyük bir öneme sahip olmaktadır. Eserin temelini oluşturan roman unsurları şu şekildedir:

a) Olay: Anlatmaya bağlı her eserin merkezinde bir olay yer almaktadır. Aslında tek bir olay etrafında birbirine bağlanan birçok olay örgüsü bulunmaktadır ve bu olay örgülerinin tamamı da merkezdeki olayı desteklemektedir. Olay örgüleri arasında da neden-sonuç ilişkisi altında bir bütünlük mevcuttur.

b) Kişi: Olaylar belirli kişiler tarafından gerçekleştirilir ve olaylar sırasında her kahramanın belli bir rolü bulunmaktadır. Romanda kişiler kadro olarak oldukça zengin bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca eserde yer alan kahramanlar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmakta ve betimlenmektedir. Kişiler karşımıza iki şekilde çıkmaktadır: Tip ve Karakter.

 • Tip: Başka kişilerde de bulunan ortak özellikleri üstünde barındıran, temsil ettiği grubun niteliğini belirgin bir şekilde yansıtan roman kahramanı tiptir. Tip olan kişinin vurgulanan yani temsil ettiği özellik güçlü bir şekilde okuyucuya hissettirilir. Mesela bir eserdeki cimri özelliğini gösteren kişi tiptir. Dünyanın her yerinde cimrilik özellikleri aynı olduğundan tipin evrensel olduğunu söyleyebiliriz.
 • Karakter: Tip özelliği göstermeyip kahramanın kendine özgü davranışları ile başka özellikteki kişilerden ayrılan, çok yönlü davranış gösteren roman kişisidir. Olayların durumuna göre karakterin davranışlarında da değişiklikler gözlenir ve davranışlarını önceden tahmin etmek mümkün olmamaktadır.

Tip ve Karakter Arasındaki Fark Nedir?

 • Tip belli bir zümreyi temsil ederken karakter kendine özgü özellikleriyle ön plana çıkar. Yani tip genel, karakter özeldir denilebilir.
 • Tip genel olduğundan farklı eserlerde de karşımıza çıkabilir fakat karakter özel olduğundan başka eserlerde karşımıza çıkma olasılığı yoktur.
 • Tip tek yönlüyken karakter çok yönlüdür.

c) Zaman: Her olayın mutlaka bir gerçekleşme zamanı vardır. Bu nedenle eserde zaman kavramları sıklıkla kullanılabilmektedir. Eserlerde genellikle “-di’li geçmiş zaman” kipi anlatım tercih edilir. Eserde zaman kronolojik bir sırayla verilebileceği gibi geçmişe-geleceğe gidiş şeklinde de aktarılabilmektedir.

Romanda iki çeşit zaman bulunmaktadır. Birincisi olayların gerçekleştiği, yaşanılan anı belirten “Gerçek zaman“dır. İkincisi ise yaşanan andan bağımsız bir şekilde geçmişe dönülmesi, kahramanların geçmişinin anlatıldığı “Kozmik zaman“dır. Kozmik zaman, yaşanılan anın dışındaki zamanı kastetmektedir.

d) Mekan (Yer): Anlatılan olayların meydana geldiği yer de yapı unsurlarındandır. Eserde gerçekleşen olaylarla bağlantılı bir şekilde uygun bir mekan yazar tarafından kurgulanır. Bu türde mekan tahlilleri de önemli bir yer tutarken aktarılan olayların yapısına göre mekan tasviri yani betimlemesi de ön plana çıkmaktadır.

Romanda Anlatıcı Bakış Açıları: Olay anlatan edebi metinlerin önemli unsurlarından biri de anlatıcıdır. Eserin yazarı ve anlatıcısı aynı değildir. Yazar eserini oluştururken farklı bir anlatıcı kurgulamaktadır. Romanda anlatıcı bakış açıları şu şekildedir:

 1. Kahraman Bakış Açısı: Olayın merkezinde yer alan kişi ağzından yaşananların bizzat anlatılmasıdır. Birinci teklik şahıs ekiyle ben tarzı bir anlatım kullanılır.
 2. Gözlemci Bakış Açısı: Gerçekleşen olayları bizzat gören ve bunları tarafsız bir şekilde okuyucuya aktaran kişi gözlemci anlatıcıdır. Anlatıcı olayları gördüğü kadarıyla üçüncü tekil şahıs ağzıyla aktarır.
 3. İlahi (Tanrısal-Hakim) Bakış Açısı: Tanrısal bakış açısına sahip anlatıcı gözlemci gibi olayları görür ve izler ancak olayın merkezindeki kişilerin iç dünyasına, duygularına, düşüncelerine de hakim bir şekilde okuyucuya aktarır.

Daha fazla bilgi için “Bakış Açıları” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Roman Türleri (Konularına Göre Romanlar)

Romanlar içerdiği konuya ve edebi akımlara göre farklı isimlerde sınıflandırılmaktadır. Uzun bir geçmişi bulunan ve tüm dünyada çok yaygın olan roman türlerini ya da bir diğer tabirle “konularına göre romanlar“ı şu şekilde sınıflandırabiliriz.

Tarihi Romanlar

Konusunu tarihten alan, geçmişte yaşanan olayları anlatan; anlattığı dönemin zihniyetini yani yaşam biçimini, psikolojisini yansıtan eserlerdir. Türk edebiyatında yazılan ilk tarihi roman Namık Kemal’in Cezmi adlı eseridir. Yine Kemal Tahir’in Devlet Ana, Tarık Buğra’nın Osmancık adlı eserleri tarihi roman örneklerindendir.

Macera Romanları

Günlük hayatta pek rastlanmayan çarpıcı, sürükleyici ve gizemli olayların heyecan verici bir şekilde anlatıldığı eserlerdir. Dünya edebiyatında macera türünde yazılmış en bilindik eser Daniel Defoe’nun yazdığı Robinson Crusoe adlı eserdir.

Sosyal Roman

Bu tür eserlerde toplumların sorunları, sıkıntıları işlenmektedir. Bu tür sorunlar arasında; göç, işsizlik, ekonomi, töre, sınıflar arası çatışmalar yer almaktadır.

Psikolojik Roman

Olay kahramanlarının ruhsal durumunu, iç dünyasını ve psikolojik yapısını anlatan türe psikolojik ya da tahlil romanı adı verilmektedir. Bu tür eserlerde aktarılan olaydan çok olay karşısında bireyin ruhsal çözümlemesi ön plana çıkmaktadır. Mehmet Rauf’un Eylül adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk psikolojik eser olarak kabul edilir. Dünya edebiyatındaki en iyi psikolojik romanların başında ise Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı eseri gelmektedir.

Bilim Kurgu Romanı:
Fantastik Roman: Gerçeküstü olay ve kişileri anlatır.
Polisiye Roman: Polisiye olaylar (aksiyon-gizem) işlenir.
Tezli Roman: Toplumsal ya da siyasal bir konuyu tez içererek anlatır.
Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa-insanlarını anlatır.

Romanın Bölümleri

Olay çevresinde oluşan edebi metinlerin temel yapısında “Serim, düğüm ve çözüm” olmak üzere üç bölüm yer almaktadır. Roman bölümleri de “Serim, düğüm ve çözüm” şeklinde oluşmaktadır. Yazar eserini yazmadan önce eserin planını bu bölümlere göre yapar.

Türk Edebiyatında Roman

Birçok edebi türde olduğu gibi bu türün de Türk edebiyatına girmesi Tanzimat Dönemi ile olmuştur. Tanzimat ile birlikte edebiyatın da Batı’ya yöneldiği bu dönemde ilk roman denemelerimiz Batı’dan yapılan tercümelerle olmuştur. Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak adlı eseridir. Yazar eseri Fransız yazar Fenelon’dan tercüme etmiştir. Türk edebiyatında ilk yerli roman ise Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Bunların dışında Türk edebiyatında roman ilkleri şu şekilde listelenebilir:

Türk Edebiyatında yazılan ilk edebi romanİntibah – Namık Kemal
Türk Edebiyatında yazılan ilk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal
Türk Edebiyatında yazılan ilk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
Türk Edebiyatında yazılan Batılı anlamda ilk roman: Mâi ve Siyah – Halit Ziya
Türk Edebiyatında yazılan ilk psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
Türk Edebiyatında yazılan ilk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım
Türk Edebiyatında yazılan ilk postmodern roman: Tutunamayanlar – Oğuz Atay

 Dünya Edebiyatında Roman

Bilinen en eski anlatım türlerinden olan destan, yüzyıllar ardından gelişerek modern edebiyatta yerini hikaye ve romana bırakmıştır. Dünya edebiyatında ilk roman örneği daha önce verildiği bilinse de dünya edebiyatında ilk modern roman Miguel de Cervantes 17. yüzyılda yazdığı “Don Kişot” adlı eserdir. Bu nedenle dünya edebiyatında ilk roman örneği ve yazarı olarak kabul görürler.

Hikaye ve Roman Arasındaki Farklar

Olay çevresinde oluşan metinlerin başında yer alan “Hikaye ve Roman” ın karşılaştırılması şu şekilde yapılabilir:

 • Hikayede olaylar kısa bir şekilde anlatılırken romanda daha uzun, ayrıntılı ve derinlemesine anlatılır.
 • Hikaye kişileri sayı olarak azdır ancak romanda kişi sayısı fazladır.
 • Hikayede kişiler kısa bir şekilde tanıtılırken romanda kişilerin detaylı iç-dış tasviri yapılır.
 • Hikayede zaman kısa bir dilimi kapsarken romanda uzun bir zaman dilimi söz konusudur.
 • Hikayede mekanlar da kısıtlı bir şekilde kullanılır.

Roman PDF + Video

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Roman Slayt” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Sınıf Ders Konuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat Notları PDF

43 yorum

 1. Çok yararlı oldu benim için…

 2. Çok işime yaradı. Çok sağolun. 🙂

 3. Müthiş olmuş elinize sağlık

 4. İlginize teşekkür ederiz.

 5. beğendim iyi

 6. bununla ilgili pano hazırlamama yardımcı oldu teşekkürler:)

 7. Gercekten güzel olmuş emeğinize sağlık

 8. İlginize teşekkür ederiz. Sizlerden aldığımız bu güzel yorumlar bizim iş şevkimizi arttırıyor.

 9. mustafa gülbiraz

  teşekkürler

 10. çok işime yaradı. teşekkürler çok güzel bi sayfa

 11. İlginize teşekkür ederiz. Sizlerden olumlu dönütler almak mutlu ediyor bizi…

 12. çok teşekkürler

 13. →TEŞEKKÜR EDERİM, ÇOK BAŞARILI BİR SİTE VE GAYET GÜZEL PAYLAŞIMLAR (ANLATIMLAR) YAPILIYOR

 14. Çok teşekkürler,güzel makale

 15. Çok güzel ve faydalı teşekkürleeer

 16. Çok güzel ve faydalı olmuş teşekkürler

 17. çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllllllllllllllllll

 18. çok teşekkürler işime çok yaradı

 19. Güzel düşünceleriniz için teşekkürler.

 20. çok yararlı oldu sağolun

 21. Allah razı olsun ben bu kadar yazıyı yazmaktan bıktım bu daha kolay kopyala yapıştır 😂😂😂😂😂😂notlarımı artık telefona kopyalıyorum hiç defter derdi yok açık öğretimdeyim 😂😂😂😂

 22. Çok güzel bir çalışma olmuş gerçekten
  Teşekkür ederim baya yardımcı oldunuz….😉

 23. Çok güzel bir site ama romanın teknikleri yok…

 24. Mükemmel bir site arkadaşlarıma da tavsiye edecem
  Çok teşekkür ediyorum 😊

 25. Müthiş yazmışşınız ellerinize sağlık…

 26. Güzel olmuş teşekkürler

 27. Gerçekten çok faydalandim ellerinize sağlık.

 28. Çok faydalı olmuş. Teşekkürler!

 29. harika oldu çok sağ olun muhteşem

 30. 10 üzerinden 15 cok çok iyi

 31. HARİKA ŞEKİLDE İŞİME YARADI ÇOK SAĞOLUN

 32. Bunun da slaytı yüklenir mi rica etsem cevap verir misiniz notlarınız harika emeğinize sağlık .

 33. Ben de beğdendim…

 34. Emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah razı olsun. 😊🥰

 35. Sayenizde edebiyat ortalamam yükseldi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 36. mükemmel olmuş çok teşekkür ediyorum

 37. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ederiz bize bu durumda yardımcı olduğunuz için 😉😉😉

 38. Elinize emeğinize sağlık çok güzel bir içerik olmuş. Teşekkürler

 39. Polisiye gibi türlerin fantastik başlığı altında olması doğru mu?

 40. Gerçekten çok beğendim 🤌

 41. Çok sağolun ya valla videolar dinliyorum ama onlarda daha uzun not alma işi bunda hemen 10 dk da hallettim 😀 Allah razı olsun.

 42. baya yararlı oldu teşekkürler .)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.