9.sınıf edebiyat giriş ünitesi, 9.sınıf edebiyat giriş ünitesi pdf, 9.sınıf edebiyat giriş ünitesi video, 10 edebiyat giriş ünitesi, 9 edebiyat giriş ünitesi, 9.sınıf edebiyat 1.ünite

9.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi PDF

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin ilk ünitesi olan “Giriş Ünitesi” başlığı altında bu ünitede yer alan konuların anlatımına, videosuna ve PDF çalışma kağıdına ulaşabileceksiniz.

9 edebiyat giriş ünitesi konuları:

9.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi

❤️Bu üniteye ait özenle hazırlanmış PDF çalışma kağıdını İNDİR

9.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi Konu Anlatımı

EDEBİYAT NEDİR?

Edebiyat sözcüğü Arapça “Edep” kelimesinden türetilmiştir.

Arapçada “edep”, çeşitli anlamlar taşır: İyi ahlak, terbiye, nezaket, utanma, usul, kural…

Edebiyat sözcüğünü köken olarak “Edeb” kelimesine bağlayan, bu kullanımı ilk kez dile getiren Tanzimat Dönemi sanatçısı Şinasi‘dir.

Edebiyatın farklı dönemlerde birçok tarif ve tanımı yapılmıştır.

Edebiyat; duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla söz ve yazıyla anlatımını amaç̧ edinen sanattır.

Edebiyat, iki anlamda ele alınabilir:

1) Edebiyatı estetik bir değer ortaya koyma sanatıdır şeklinde yorumlayabiliriz.

İnsanın duygularını, düşüncelerini, hislerini güzel ve etkili bir şekilde ifade etme sanatı da diyebiliriz edebiyat için.

(Örneğin Cemal Süreya‘nın yazdığı şiirler edebiyat sanatıdır.)

2) Edebiyatı sanat dışında bir bilim dalı olarak da ele almamız mümkün olabilir.

Edebiyata, edebiyat sanatındaki ürünleri inceleyen bir bilim dalıdır diyebiliriz.

(Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın inceleme, araştırma mahsulü olan 19. Asır Türk Edebiyatı ise edebiyat biliminin kapsamına girer.)

EDEBİYAT GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

Duygu, düşünce ve hayallerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde söz ya da yazıyla aktarılması sanatına edebiyat denir.

Sanat ise yine edebiyatta olduğu gibi duygu, düşünce ve hayallerin insanlarda estetik zevk uyandıracak şekilde çeşitli şekillerde (müzik, resim, heykel, mimari vb.) dışa aktarılmasıdır.

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik, insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.

Sanatın en temel amacı güzele ulaşmak ve güzeli yansıtmaktır.

Sanatlar genel anlamda kullandıkları malzemelere göre üç grupta sınıflandırılır.

Güzel Sanatlar Tablosu

a) İşitsel (Fonetik) Sanatlar

Edebiyat

Müzik

b) Görsel (Plastik) Sanatlar

Resim

Heykel

Mimari

c) Dramatik (Ritmik) Sanatlar

Tiyatro

Sinema

Dans

Bale

Opera

Edebiyat kullanılan malzeme ve kendini ifade ediş̧ tarzı bakımından diğer sanat dallarından ayrılır.

Edebiyatın malzemesi sözcüklerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanatlar etkinliğidir.

Edebiyat, diğer sanatlara oranla gücünü ve zenginliğini, kullandığı malzemenin “söz” olmasına borçludur.

Edebiyatın malzemesi olan dil, diğer güzel sanatların ana malzemelerinden daha fazla önem arz eder.

Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

Edebiyat yukarıda da belirtildiği gibi fonetik sanatlar içinde yer alır.

Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

Estetik bir değer taşıması

Duygulara hitap etmesi

Kendi içinde bir uyum taşıması

Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.

Edebiyat öncelikle kullanılan malzeme bakımından diğer sanatlardan ayrılır.

EDEBİYATIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

Edebiyat sanatı, insan ve dünya gerçekliğinden oluşmaktadır.

Edebiyat kendi alanındaki etkinliklerini gerçekleştirirken bilimden yararlanır.

Aynı zamanda dil, edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır.

Edebiyat öncelikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içindedir.

Edebiyat-Tarih İlişkisi

 • Tarih, insanların geçmişte bıraktığı yazılı belgeler ve yaptıkları eserle dayalı, onların hayatlarını birçok yönden ele alarak araştıran bilim dalıdır.
 • Sanatçılar, edebî eserlerinde tarihin verilerinden yararlanırlar. Konusunu tarihi olaylardan alan birçok eser bulunmaktadır.
 • Yine aynı şekilde yazıldığı dönemi yansıtan birçok eser vardır ve tarihçi de araştırmalarında bu eserlerden yararlanır.
 • Örneğin insanlığın karanlık dönemine ışık tutan destanlar, tarih – edebiyat ilişkisini ortaya koyar.
 • Edebiyat ve tarih, birbirini besler ve destekler.

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

 • Psikoloji, insanın bireysel oluş ve davranışlarını, bireyler arasındaki ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Bir edebi eserdeki kahramanların karakter ve ruh hallerinin dışarıya aktarılmasında psikolojiden yararlanılır.
 • Edebi eserin çoğu zaman başarıya ulaşmasının yolu, psikolojik unsurların etkili kullanılmasına bağlıdır.
 • Psikoloji bilim olmanın yanında edebiyatın önemli kaynaklarından birisidir.

Edebiyat-Sosyoloji İlişkisi

 • Edebiyatın temel unsuru olan insan, aynı zamanda toplumu oluşturan bir yapının en güçlü ögesidir.
 • İnsan topluluklarının yapısı, gelişmesi olaylar karşısında tepki ve tutumları ise toplum biliminin alanına girmektedir.
 • Dolayısıyla edebiyat, insan üzerinden ilerliyor gibi görüsünde aslında bize toplum hayatındaki dalgalanmaları, gelişme ve olgunlaşmayı göstermektedir.
 • Bir edebi eser üzerinden toplumun yapısı, değişimi ve kültürel özellikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

 • Edebi eserler bazen bir fikri, bir düşünme biçimini, bazen de bir ideolojiyi okuyucusuna iletmek ister.
 • Eserler üzerinden herhangi bir noktada sorgulama yapılırken felsefe devre girer.
 • Bu sebeple felsefe ile edebiyat aynı alanda birleşirler.
 • Örneğin “Sofie’nin Dünyası” adlı kitap bu ilişkiye güzel bir örnektir.

Edebiyat-Coğrafya İlişkisi

 • Bir edebi eser, mekanın etkileri üzerinden kaleme alınabilir.
 • Mekân söz konusu olduğunda coğrafya da devreye girer.
 • Gezi yazıları ve egzotik romanlar ise özellikle bir mekanı ön plana çıkaran eserlerin başında gelir.

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Metin, dil aracılığıyla bir araya getirilmiş anlamlı kelimeler ya da cümleler topluluğu olarak ifade edilebilir.

İnsanın kendini ifade etme gücünün gelişmesi, çeşitli tarzlarda oluşturulan yazılarla birlikte birlikte “Metinlerin Sınıflandırılması” ihtiyacı doğmuştur.

Edebiyat eserlerinin biçimlerine, amacına, teknik özelliklerine ve konularına göre ayrıldığı çeşitlere “tür” denir.

Metinler, sanat metinleri (edebî metinler) ve öğretici (bilgilendirici) metinler olmak üzere ikiye ayrılır.

Edebi Metinlerin Özellikleri

 • Muhatabında estetik heyecan (güzellik duygusu) uyandırır. Doğrudan bilgilendirme amacı taşımaz.
 • Günlük dilden farklı edebî bir dile sahiptir. (Yan-Mecaz Anlam)
 • Çok anlamlılık söz konusudur.
 • Anlatıcı öznel bir tutum izler.
 • Estetik bir kaygıyla yazılır. Sanatlı mecazlı anlatıma başvurulur.
 • Özel bir iletişim aracıdır. Yaratıldığı dili konuşan topluluğun yaşamış olduğu duygusal ve düşünsel gelişmeleri yansıtır ve kültür taşıyıcısıdır.
 • Gerçeğimsi (kurmaca) bir yapıya sahiptir.

Öğretici Metinlerin Özellikleri

 • Bilgi verme amaçlıdır. Nesnel bilgilere yer verilir.
 • Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır.
 • Tanımlar, yer, zaman, miktar gibi somut ve kesin bilgiler içerir.
 • Anlatıcı nesnel bir tutum izler.
 • Anlatım sade, cümleler kısadır.
 • Terimler ve teknik kelimeler yoğun olarak kullanılır. Söz sanatlarına baş vurulmaz.
 • Anlatım açık ve nettir.
 • Kurmaca söz konusu değildir.

Edebî Metinler – Öğretici Metinler

Edebi MetinlerÖlçütlerÖğretici Metinler
Kurgusal gerçeklik vardırGerçeklikGerçekler vardır.
Estetik zevk vermek.AmaçBilgi vermek, öğretmek.
Anlatım süslüdür.ÜslupSade bir üslup vardır.
Anlatım özneldir.AnlatımAnlatım nesneldir.
Yan ve mecaz anlamlıdır.AnlamGerçek anlamlıdır.

DİLİN KULLANIMDAN DOĞAN TÜRLERİ

Türkçede, kullanımdan kaynaklı olarak birçok dil farklılığı ortaya çıkmıştır.

Dilin Kullanımından Doğan Türleri şu şekildedir:

 • Lehçe
 • Şive
 • Ağız
 • Argo
 • Jargon
 • Yazı Dili

Lehçe

Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış̧ olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir.

Lehçeler ana dilden ses, sekil ve kelime bakımından büyük ayrılıklar gösterir.

Türkçenin Lehçeleri: Yakut Türkçesi ve Çuvaş̧ Türkçesi

Şive

Bir dilin bilinen tarihî seyri içinde kendinden ayrılmış̧ olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir.

Farklılık lehçede olduğu kadar keskin değildir.

Türkçenin Şiveleri: Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Azeri Türkçesi

Türkiye Türkçesi: Yakında bakkal var mı?

Azeri Türkçesi: Bu yahınlarda erzag dükkanı var mı?

Özbek Türkçesi: Yakında bakkal barı mı?

Ağız

Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir.

Ağız, yörelere göre söyleyiş̧ farklılıklarıdır ve bu farklılıklar yalnızca söyleyişte görülür; yazılış̧ aynıdır.

İstanbul ağzı: Ne yapacaksın?

Kayseri ağzı: Nööreceen?

Kütahya ağzı: Netcen?

Argo

Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır.

Argo, çoğunlukla kaba bir söyleyiş̧ özelliği gösterir.

Standart dil: çalmak
Argo: araklamak

Atmasyon, uyutmak, zaka…

Jargon

Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır.

Örnek

Jargon: alabanda (denizcilik), kup (terzi), fiyonta (ayakkabıcı)

Büte bırakmak

Yazı Dili (Standart Dil)

Bir ülkedeki ağızlardan biri çeşitli sebeplerden ortak kültür dili durumuna gelir, bu ortak kültür dili zamanla ülkenin standart dili olur.

Türkiye Türkçesinin yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmıştır.

İLETİŞİM VE İLETİŞİM ÖGELERİ

Duygu ve düşüncelerin konuşma, yazı, işaret, jest ve mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine iletişim denir.

İnsanlar toplu bir halde yaşadıklarından iletişim, insanların temel ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir.

Tarihi süreç içerisinde iletişim gelişmiş ve biçimlenmiştir.

İletişimin gerçekleşebilmesi için gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod ve bağlam gibi temel ögelere gereksinim vardır.

Gönderici (kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında iletiyi hazırlayan, gönderen kişi ya da topluluktur.

Alıcı: Kaynak tarafından yollanan iletiyi ya da mesajı alan kişi ya da topluluktur.

İleti (mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklerdir. Göndericinin duygu, düşünce ve isteklerinin görsel veya işitsel hâle dönüşmüş̧ seklidir.

Kanal: Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.

Geri bildirim (dönüt): Alıcının göndericiye verdiği tepki ya da cevaptır.

Kod (şifre): İletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesi, şifrelenmesidir. İletişimin gerçekleşebilmesi için göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekir.

Bağlam: İletişimin gerçekleştiği yer, iletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır.

9.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “10 Giriş Ünitesi PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
 PDF / Slayt
9.Sınıf Ders Konuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.